Επιτροπή Ενέργειας: Προώθηση χρήσης ΑΠΕ και μετατροπή ΔΕΦΑ σε δημόσια επιχείρηση

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, μέσω του οποίου θεσπίζονται μέτρα και πολιτικές για την προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την επίτευξη των εθνικών στόχων αναφορικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συγκεκριμένα, καθορίζονται κανόνες για τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στους τομείς του ηλεκτρισμού και της θέρμανσης-ψύξης. Επίσης ενδυναμώνεται ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών σε θέματα ΑΠΕ καθώς εισάγονται πρόνοιες για στήριξη της αυτοκατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και τη λειτουργία κοινοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές αρχές, δύναται να συμμετέχουν από κοινού στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση έργων ΑΠΕ, αποφέροντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη στην κοινότητά τους.

Την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πρόνοιές του που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές και τη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την προώθηση και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ «εισάγουμε το One Stop Shop, διαδικασίες πολύ γρήγορης αδειοδότησης των ΑΠΕ», ούτως ώστε η μετάβαση στην πράσινη εποχή να γίνει με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από ό,τι συνηθίσαμε.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι προωθείται η «δυνατότητα ανατρεξιμότητας» της προέλευσης του καυσίμου, δηλαδή από πού προέρχεται μία συγκεκριμένη παρτίδα, το οποίο θα πρέπει να καταγράφεται στην απόδειξη πληρωμής ή αγοράς. Ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ότι αυτό «θα επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα σε αυτό τον τόπο, που έχουν να κάνουν και με περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά και με το από πού αγοράζεται το καύσιμο».

Ο Bουλευτής της ΔΗΠΑ Μιχάλης Γιακουμή δήλωσε ότι «έχουμε υποχρέωση ως Βουλευτές, νομοθετικά να ενισχύσουμε τα εργαλεία για περαιτέρω προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ».

Πρόσθεσε ότι προωθείται η δημιουργία θεσμοθετημένου πλαισίου για την επαναδημιουργία του One Stop Shop, «το οποίο δεν πρέπει να έχει απλά επιτελικό και συντονιστικό ρόλο μόνο, αλλά αποτελεσματικό και καταλυτικό και το χρονικό περιθώριο έκδοσης των αδειών δεν πρέπει να ξεπερνά τους 3 – 6 μήνες, ενώ θα πρέπει, σε περίπτωση που αρμόδια Αρχή δεν απάντα σε 1 μήνα, το One Stop Shop να προχωρεί στην έκδοση αδειών».

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι άλλα μέτρα που προωθούνται για την προώθηση και ενθάρρυνση των ΑΠΕ, είναι τα σχέδια (στήριξης) των ΑΠΕ, οι Ανανεώσιμες Ενεργειακές Κοινότητες και τα Πιστοποιητικά Εγγυήσεως Προέλευσης.

«Οφείλουμε όλοι μας – ως θεσμοί της πολιτείας, πιο διάφανα, πιο δίκαια και πιο αντικειμενικά, σε ένα περιβάλλον ανταγωνιστικό ιδιαίτερα στο θέμα του ηλεκτρισμού, να προβούμε σε πολιτικές με σκοπό τη μη απόλυτη εξάρτηση μας από τα ορυκτά καύσιμα (όπως το ντίζελ και το μαζούτ), την περαιτέρω διείσδυση των συστημάτων από ΑΠΕ και τη χειροπιαστή μείωση του ηλεκτρισμού σε όλους μας ως καταναλωτές», είπε.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

One Stop Shop

Οργάνωση και διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης

18.-(1) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ορίζεται σημείο ή σημεία επαφής, τα οποία, κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, παρέχουν καθοδήγηση και διευκολύνουν το σύνολο της διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης και παραμένουν το μοναδικό σημείο επικοινωνίας του αιτητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης.

(2) Η διαδικασία αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου, περιλαμβάνει όλες τις διαδικασίες από τη βεβαίωση παραλαβής της αίτησης μέχρι την κοινοποίηση του αποτελέσματος της διαδικασίας και καλύπτει:

(α) όλες τις σχετικές διοικητικές άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από τις εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσίες για την κατασκευή, εγκατάσταση, ανανέωση και λειτουργία  σταθμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

(β) τις διοικητικές διαδικασίες για τις εγκρίσεις ή αδειοδοτήσεις για την κατασκευή των απαραιτήτων υποδομών που απαιτούνται για την σύνδεση των σταθμών  στο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής·

(γ) οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες για αδειοδοτήσεις ή εγκρίσεις είναι αναγκαίες και δεν αναφέρονται ρητά στις παραγράφους (α) και (β).

(3) Το σημείο επαφής έχει σκοπό:

(α) να καθοδηγεί τον αιτούντα κατά τη διοικητική διαδικασία αδειοδότησης με διαφανή τρόπο έως την έκδοση μίας ή περισσοτέρων αποφάσεων από τις αρμόδιες αρχές στο τέλος της διαδικασίας·

(β) να παρέχει στον αιτούντα όλες τις αναγκαίες πληροφορίες·

(γ) να εμπλέκει και άλλες διοικητικές αρχές που ενδεχομένως να σχετίζονται με την αίτηση.

(4) Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν όλα τα σχετικά έγγραφα σε ψηφιακή μορφή.

(5)(α) Το σημείο επαφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές,  ετοιμάζει εγχειρίδιο διαδικασιών για τους φορείς υλοποίησης έργων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, το οποίο παρέχεται και στο διαδίκτυο·

(β) Το εγχειρίδιο διαδικασιών περιέχει ειδική αναφορά και στα έργα μικρής κλίμακας και έργα αυτοκαταναλωτών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

(γ) Οι πληροφορίες που παρέχονται στο διαδίκτυο καθοδηγούν τον αιτούντα προς το σχετικό με την αίτησή του σημείο ή σημεία επαφής.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022.

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, μέσω του οποίου μεταφέρονται στην Κυπριακή νομοθεσία οι πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 που αφορούν τους στόχους για τις μεταφορές, τα κριτήρια αειφορίας και μειώσης των εκπομπών που πρέπει να πληρούν τα βιοκαύσιμα, τα βιορευστά και τα καύσιμα βιομάζας προκειμένου να προσμετρούν στην επίτευξη των στόχων, καθώς και οι διαδικασίες ανεξάρτητου ελέγχου για επαλήθευση της τήρησης των κριτηρίων. Η πλήρης εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσία με την εν λόγω Οδηγία θα επιτευχθεί με την ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο «ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022», καθώς και με την έκδοση αριθμού Διαταγμάτων του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Η Επιτροπή εξέτασε ορισμένα θέματα που παρέμειναν σε εκκρεμότητα από προηγούμενη συνεδρία της. Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν οι πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ευθύνη εντεταλμένου επιθεωρητή ή επιθεωρητή πλοίων για οποιαδήποτε πράξη ή απόφαση αυτού έγινε ή λήφθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του, τη δυνατότητα συμβολής των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για χρήση στα οδικά οχήματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα αδικήματα και τις ποινές που δύναται να επιβληθούν, σε περιπτώσεις παραβάσεων, και την ευθύνη των καταναλωτών, σε περίπτωση προμήθειας καυσίμων που δεν ελέγχονται από τη Δημοκρατία, τη δυνατότητα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κατά απόφασης του Αρχιεπιθεωρητή για επιβολή διοικητικού προστίμου και την επικύρωση της εν λόγω απόφασης, σε περίπτωση που ο Υπουργός δεν αποφανθεί εντός του προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή συνέχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

Την Επιτροπή απασχόλησαν κυρίως οι πρόνοιές του που αφορούν τη χρηματοδότηση από το Ταμείο κοινών έργων της Δημοκρατίας και τρίτων χωρών και κοινών καθεστώτων στήριξης και δράσεων σχετικών με τη στατιστική μεταβίβαση συγκεκριμένης ποσότητας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από ένα κράτος μέλος προς τη Δημοκρατία και τη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου, η εισήγηση όπως ένα μέρος των εσόδων που προκύπτουν από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων θερμοκηπιακών αερίων τα οποία παραχωρούνται στη Δημοκρατία κατατίθενται στο Ταμείο, καθώς και η εισήγηση για διαχωρισμό των εσόδων που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης ηλεκτρισμού, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο με τον ηλεκτρισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας, από τα έσοδα που προκύπτουν από την επιβολή και είσπραξη τέλους κατανάλωσης καυσίμων, με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται μόνο με τις μεταφορές.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω σχεδίου νόμου, σκοπός τους οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας, ανέφερε ότι η μετατροπή της ΔΕΦΑ σε δημόσια επιχείρηση θα επιλύσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. «Επιβάλλεται το συντομότερο και να ψηφιστεί, καθώς επίσης και να ρυθμιστούν επιτέλους εκκρεμότητες που υπάρχουν», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα που υπάρχει αφορά τη μετατροπή του καθεστώτος εργασίας σε καθεστώς δημόσιας υπηρεσίας. Τόνισε ότι δεν μπορεί αυτή η εκκρεμότητα να διαιωνίζει την επίλυση αυτού του θέματος και πρέπει να ψηφιστεί το αργότερο σε ένα μήνα, «προκειμένου να προχωρήσουν όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με την έλευση φυσικού αερίου σε αυτόν τον τόπο».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Θεσμοθετείται η έλευση φυσικού αερίου

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα