Επιτροπή Ενέργειας: Πλαφόν στα καύσιμα και χρεώσεις πληρωμών κάρτας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 28/06/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η τροποποίηση του περί Πετρελαιοειδών (Καθορισμός Ανωτάτων Τιμών Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις) Νόμου του 2004, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να εκδίδει διάταγμα, με το οποίο να καθορίζει ανώτατες τιμές πώλησης για όλα ή μερικά από τα πετρελαιοειδή, και όταν επικρατούν στην αγορά ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επιβάλλουν συγκράτηση της αύξησης των τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, καθώς και για την προστασία των καταναλωτών.

(β) η τροποποίηση των Περί Καθορισμού Ανωτάτων Τιμών Χονδρικής και Λιανικής Πώλησης σε Ειδικές Περιπτώσεις Νόμων του 2012 και του 2018, έτσι ώστε να διευρυνθεί το πεδίο εξουσιών του Υπουργού με τη συμπερίληψη της δυνατότητας καθορισμού ανώτατου περιθωρίου μικτού κέρδους. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η παρεμπόδιση της αθέμιτης κερδοφορίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου στη χονδρική ή/και λιανική πώληση των προϊόντων, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα του Νόμου, σε περιόδους που παρουσιάζονται διαταραχές των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων συγκεκριμένων προϊόντων ή πρώτων υλών.

Την Επιτροπή απασχόλησε, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιεί το αρμόδιο υπουργείο ως προς τον υπολογισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών και κατά πόσο αυτή εξυπηρετεί τον σκοπό της, και δη την προστασία των καταναλωτών, δεδομένου του γεγονότος ότι για τον υπολογισμό της λαμβάνονται υπόψιν λογιστικά δεδομένα προηγούμενων ετών που δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης, σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνεδρίας ανέφερε πως ολοκληρώθηκε η κατ΄ άρθρο συζήτηση της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα, με την οποία το κόμμα επιθυμεί να παράσχει ακόμα ένα εργαλείο στην Υπουργό Ενέργειας ώστε να επιβάλλει πλαφόν στην τιμή των καυσίμων.

«Με την δέσμευση του Προέδρου της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση (νόμου) οδηγείται στην Ολομέλεια την επόμενη Πέμπτη 7 Ιουλίου και πλέον κάθε πολιτική δύναμη θα πρέπει να τοποθετηθεί δημοσίως επί της Πρότασης Νόμου και ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην κοινωνία», είπε ο κ. Πασιουρτίδης.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Αντιπαραθέσεις για επιβολή πλαφόν στα καύσιμα

Stockwatch: Σε άνοδο η κατανάλωση καυσίμων παρά την αύξηση τιμών

Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

Ο περί Προδιαγραφών, Κριτηρίων Αειφορίας και Μείωσης των Εκπομπών των Καυσίμων Νόμος του 2022

Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή επανεξέτασε, παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, τους πιο πάνω ψηφισθέντες νόμους από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 2 Ιουνίου 2022, τμήματα των οποίων αναπέμφθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατ’ επίκληση του Άρθρου 51.1 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της εξέτασης της αναπομπής, η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε από τους εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τους λόγους της αναπομπής, αποφάσισε την προώθηση των αναπεμφθέντων νόμων στην ολομέλεια του σώματος για λήψη σχετικής απόφασης.

Ο περί Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση Νομοθεσίας με την οποία να συστήνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» (στο εξής «ΔΕΦΑ») και με σκοπό την προμήθεια Φυσικού Αερίου στη Δημοκρατία, τη διανομή και μεταφορά του εντός της Δημοκρατίας και την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση όλων των αναγκαίων υποδομών για την άσκηση των καθηκόντων και ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Κατά τη συζήτηση η Επιτροπή ενημερώθηκε για τη θετική έκβαση των διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και εκπροσώπων του προσωπικού της ΔΕΦΑ Λτδ αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς τους κατά τη μετατροπή της ΔΕΦΑ Λτδ από ιδιωτική εταιρεία σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου. Η Επιτροπή ζήτησε την εντατικοποίηση των διαβουλεύσεων για την κατάρτιση των κανονισμών που αφορούν τα σχεδία υπηρεσίας των εν λόγω υπαλλήλων.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προχωρήσει στο στάδιο της τοποθέτησης και λήψης τελικής απόφασης επί του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου καθορίζεται η άσκηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων στα ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα. Οι κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, στη χορήγηση συλλογικών αδειών, στα δικαιώματα αναμετάδοσης προγραμμάτων μέσω απευθείας διαβίβασης, στις συμβάσεις εκμετάλλευσης δημιουργών και ερμηνευτών, στα έργα εικαστικών τεχνών που έχουν καταστεί κοινό κτήμα, στην προστασία των εκδόσεων τύπου σε σχέση με επιγραμμικές χρήσεις, στη πρόσβαση και διάθεση έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία, στη χρήση πνευματικών δικαιωμάτων για έργα που δεν είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, και σε νέες εξαιρέσεις στο δικαίωμα ελέγχου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Επιτροπή, αφού ενημερώθηκε για τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτησή του σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Ρυθμίζονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει.

Κατά τη συζήτηση την Επιτροπή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, οι πρόνοιες της πρότασης νόμου που αφορούν τη θητεία του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού και τον καθορισμό συστήματος περιτροπής τους από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη δυνατότητα παραχώρησης μείωσης του διοικητικού προστίμου από την Επιτροπή κατά είκοσι τοις εκατό (20%), σε περίπτωση που αυτό καταβληθεί εντός καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2011 και η αντικατάσταση τους με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στο εθνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των πιο πάνω κανονισμών και διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί των προνοιών τους, αποφάσισε όπως υποβάλει τους εν λόγω κανονισμούς στην Ολομέλεια της Βουλής προς έγκριση.

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενώνων Νόμος του 2022

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενώνων και ειδικότερα ο καθορισμός του πλαισίου αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή ξενώνων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού. Επίσης καθορίζονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας αναφορικά µε τη λειτουργία ξενώνων.

Η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ότι δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες επί της πιο πάνω πρότασης νόμου, αποφάσισε όπως την υποβάλει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε τα ακόλουθα θέματα:

Οι επενδύσεις που επιτυγχάνονται μέσα από τις νεοφυείς εταιρείες και πού βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με τον πιο πάνω τομέα.

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση του πιο πάνω θέματος, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία ενημερώθηκε για την πορεία
ναθεώρησης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τεχνοβλαστούς από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, ο οποίος είναι στα τελικά στάδια ετοιμασίας σχετικής μελέτης, που περιλαμβάνει τις αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και σειρά εισηγήσεων ως προς τη βελτίωσή του.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της εν λόγω αναθεώρησης της νομοθεσίας και αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι

Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για κάθε συναλλαγή με τη χρήση πιστωτικής κάρτας

Η Επιτροπή άρχισε τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων, παρουσία των κυβερνητικών αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων, κατά την οποία ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι περιπτερούχοι. Ειδικότερα, την Επιτροπή απασχόλησαν οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, τις οποίες
πωμίζονται οι περιπτερούχοι για κάθε συναλλαγή που εκτελείται στο περίπτερο κατά την οποία ο πολίτης επιθυμεί να πληρώσει με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας και η δυσκολία εφαρμογής της υπηρεσίας ανάληψης μετρητών (cashback) στα περίπτερα προς εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των πιο πάνω θεμάτων σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Αντιδρούν οι περιπτεριούχοι για το cashback

Stockwatch: Ζητούν εξαιρέσεις για πληρωμές με κάρτες

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα