Επιτροπή Ενέργειας: Φωτοβολταϊκά συστήματα, πνευματικά δικαιώματα και εμπορία άγουρων χαρουπιών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές και να εξαλειφθεί τυχόν αχρείαστη γραφειοκρατία, με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. 

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ-Συνεργασία Πολιτών Μιχάλης Γιακουμή, σε ανακοίνωση τύπου ανέφερε πως με τα σημερινά δεδομένα, οι πολίτες έχουν ένα επιπλέον κόστος για μελέτες Πολιτικού Μηχανικού και Αρχιτέκτονα που υπερβαίνουν τα €500 και η διαδικασία γίνεται πιο χρονοβόρα. Δυστυχώς κάποιοι Δήμοι χρεώνουν τέλη και κάποιοι όχι. Πρέπει να υπάρχει μια γενική πολιτική ώστε να ακολουθούν όλοι την ίδια γραμμή. Από το 2017 η άδεια οικοδομής κάθε καινούργιας οικίας προνοεί εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος. Αφού υπάρχει η έγκριση και αδειοδότηση για φωτοβολταϊκό σύστημα γιατί ζητούν επανάληψη της διαδικασίας αν το σύστημα εγκατασταθεί αργότερα από την κατασκευή της οικίας. 

Με τα σημερινά δεδομένα με βάση το νέο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας για ιδία κατανάλωση που ξεκίνησε εφαρμογή την 1/04/23, η ΑΗΚ για εγκατάσταση του λεγόμενου ripple control και διακοπτών ασφαλείας για όλα πλέον τα ΦΒ συστήματα Net-metering σημαίνει επιπρόσθετα έξοδα στον καταναλωτή που οι οικίες τους κτιστήκαν πριν από 15-20 χρόνια τουλάχιστον. Τα έξοδα αφορούν τον εξοπλισμό αλλά και τις επιπρόσθετες αναβαθμίσεις (κατασκευαστικές) που πρέπει να γίνουν στο δωμάτιο μετρητών της ΑΗΚ (πίνακα). Αυτό μπορεί να επιλυθεί με την εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών που η AHK έλαβε επιδότηση από την ΕΕ αλλά ο διαγωνισμός εδώ και 1 χρόνο περίπου κόλλησε στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών αφού 2 εταιρείες έχουν προσφύγει εκεί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο το πιο πιθανό είναι ο διαγωνισμός να ακυρωθεί και να δημοσιευθεί από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται με επιπρόσθετη καθυστέρηση 4-5 ετών ενώ θα χαθεί και η επιδότηση με αποτέλεσμα το κόστος να μετακυλιστεί στους καταναλωτές. 

Δεν είναι λογικό ένας πολίτης να πληρώσει περάν της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος του, σε έξτρα μελέτες, επιπλέον εξοπλισμό και αναβαθμίσεις σχεδόν €1000 επιπλέον και να λάβει ως επιδότηση €1500! Ούτε θέλουμε να πιστέψουμε όλες αυτές οι παράμετροι – Σύμβουλων Μελετητών του ΕΤΕΚ και αλλαγές που θέλει η ΑΗΚ είναι σκόπιμες και έχουν άλλη ατζέντα. 

Είμαστε έτοιμοι όλα αυτά να τα ρυθμίσουμε με νόμο για να μην κάνει το κάθε Δήμος, κάθε Υπουργείο άλλη πολιτική ή να δίνει άλλη ερμηνεία. 

Ο περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου, ώστε να βελτιωθούν ορισμένες διατάξεις του αναφορικά με την επιβολή και είσπραξη των χρεώσεων από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης και αναφορικά με την άσκηση εποπτείας και ελέγχων από την Αρχή Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.  

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, λόγω της ανάγκης ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου και της ανάγκης εφαρμογής σαφών και ελεγχόμενων διαδικασιών από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και τις ανεξάρτητες οντότητες διαχείρισης. 

Ο περί Χαρουπιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Χαρουπιών (Απόβαρο) Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η συλλογή ή/και μεταφορά ή/και εμπορία άγουρων χαρουπιών. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή επισκέψιμων αγροκτημάτων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.   

Επίσης, εισάγονται πρόνοιες για την κατηγοριοποίηση των εν λόγω αγροκτημάτων σε θεματικές ενότητες πρόσθετα της κύριας αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής δραστηριότητας, την δυνατότητα ανάπτυξης σε αυτά υποδομών διαμονής και διανυκτέρευσης, υποδομών εστίασης και αναψυχής καθώς και υποδομών για παροχή εκπαίδευσης σε ενδιαφερομένους. 

Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προώθηση τουριστικής ανάπτυξης Σωτήρας και Λιοπετρίου 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης στο παραλιακό μέτωπο του δήμου Σωτήρας και της κοινότητας Λιοπετρίου και τα προβλήματα που υπάρχουν. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Στο σκαμνί το τμ. περιβάλλοντος για μεγάλες αναπτύξεις

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα