Επιτροπή Ενέργειας: Εποπτεία διατάγματος χρήσης πληρωμών με κάρτα και Τεχνολογικό Πάρκο Πεντάκωμου

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/02/2022, εξέτασε τα σχέδια νόμου που προνοούν:

  • Τον προϋπολογισμό του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα.
  • Την παροχή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή της δυνατότητας ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών (κάρτα).
  • Την αύξηση του προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα.
  • Την άρση εμποδίων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, ως επίσης και την απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας Γραφείων Τουρισμού και άδειας ξεναγού.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το θέμα που αφορά:

  • Την ανάγκη δημιουργίας και λειτουργίας του Τεχνολογικού Πάρκου στο Πεντάκωμο και τις επιπτώσεις στον τομέα της έρευνας.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου:

Ο περί Προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες και επτακόσια ευρώ  €566.700 για την κάλυψη των δαπανών του Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα για την περίοδο αυτή.

Ο περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, ώστε:

(α) η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να δύναται να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων, δηλαδή των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, όσον αφορά την τήρηση της απαγόρευσης επιβολής επιβαρύνσεων για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών,

(β) να παρασχεθούν εξουσίες στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή αναφορικά με τη διενέργεια ερευνών, τη διερεύνηση παραβάσεων, την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αίτηση για έκδοση διαταγμάτων από δικαστήριο σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του εν λόγω Νόμου, που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες λόγω της απουσίας μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν την απαγόρευση επιβολής επιβαρύνσεων από τους πιο πάνω δικαιούχους για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμών, καθώς και άλλων διατάξεων που αποσκοπούν στην προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως  Φόρων Νόμου, ώστε το μέγιστο ποσό διοικητικού  προστίμου που δύναται να επιβληθεί από τον Έφορο Φορολογίας σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των προνοιών του διατάγματος  του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορά στην υποχρέωση των δικαιούχων πληρωμής να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής να αυξηθεί από δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000).

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να καταστεί πιο αποτρεπτική η διοικητική κύρωση που δύναται να επιβληθεί σύμφωνα με τα πιο πάνω και να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρέωσης των δικαιούχων πληρωμής για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση πράξεων πληρωμής.

Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η άρση εμποδίων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, ως επίσης και η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας Γραφείων Τουρισμού και άδειας ξεναγού.

Με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου, παρατείνεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας Γραφείου και άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του ξεναγού από δύο χρόνια (2) σε τρία χρόνια (3). Καθώς και διευρύνονται οι λόγοι ανάκλησης της άδειας λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών.

Με το παρόν νομοσχέδιο απλοποιούνται οι πρόνοιες που αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα του Διευθυντή Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών. Επίσης, εισάγονται αποτελεσματικότερες πρόνοιες αντιμετώπισης του αδικήματος της λειτουργίας Γραφείου Τουρισμού και Ταξιδιών χωρίς άδεια, μεταξύ των οποίων η σφράγιση του Γραφείου. Εισάγεται, περαιτέρω, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και η είσπραξη διοικητικών προστίμων στους παραβάτες της υπό αναφορά νομοθεσίας.

Τέλος, προβλέπονται πρόνοιες αποτελεσματικής αντιμετώπ1σης αδικημάτων τα οποία προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών των Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών μέσω διαδικτύου.

Δηλώσεις:

Στην Επιτροπή Εμπορίου το νέο κείμενο για υπερχρεώσεις σε αγορές με πιστωτικές κάρτες

Ενώπιον της Επιτροπής Εμπορίου της Βουλής τέθηκε την Τρίτη το αναθεωρημένο κείμενο, που αφορά στην πρόταση νόμου, με την οποία θα επιλύεται το πρόβλημα της υπερχρέωσης προϊόντων, τα οποία αγοράζονται με τις πιστωτικές κάρτες.

Με τη συγκεκριμένη πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή να ελέγχει και να εποπτεύει τη συμμόρφωση των δικαιούχων και να ερευνά καταγγελίες παραβάσεων, να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα και να εκδίδει δικαστικά διατάγματα.

Σε δηλώσεις του, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, ανέφερε ότι στις δυο προηγούμενες συνεδρίες της Επιτροπής είχαν τονίσει την αρνητική στάση του Υπουργείου Οικονομικών και της Νομικής Υπηρεσίας, για να σημειώσει πως οι εκπρόσωποι του Υπουργείου είχαν αναφέρει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόβλημα και ότι η πρόταση είναι αντισυνταγματική και ασύμβατη με το ενωσιακό δίκαιο.

Ο κ. Κώστα ανέφερε ότι πίεσαν πολύ το Υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα και τη Νομική Υπηρεσία για να συνεργαστούν, για να σημειώσει ότι «η επιμονή τους έφερε αποτέλεσμα», αφού σήμερα τέθηκε ενώπιον της Επιτροπής το αναθεωρημένο κείμενο.

Σύμφωνα με τον κ. Κώστα «δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση, η Βουλή τρέχει να κλείσει νομοθετικά κενά», για να προσθέσει ότι «τρέχει να προστατεύσει τους καταναλωτές και τρέχει να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση πριν πάρει αυτήν την απόφαση».

Ανέφερε ακόμα ότι σε κάποιες επιχειρήσεις επιβάλλονται επιπρόσθετες χρεώσεις στους καταναλωτές που πληρώνουν με κάρτες την αγορά προϊόντων, όπως τσιγάρα, γάλα, εφημερίδες, περιοδικά, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, με τη δικαιολογία ότι το μικρό περιθώριο κέρδους σε αυτά τα προϊόντα εξανεμίζεται στην προσπάθεια εταιρειών παροχής υπηρεσίας πληρωμής με κάρτες.

Τέλος, είπε ότι «σε κάποιες περιπτώσεις οι αυξήσεις αυτές συγκριτικά με την τιμή του προϊόντος είναι υψηλές».

Στο μικροσκόπιο της Βουλής εκ νέου η δημιουργία Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο

Στο μικροσκόπιο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας τέθηκε εκ νέου το θέμα της δημιουργίας Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου στην Κύπρο.

Κατά τη σημερινή συνεδρία λέχθηκε πως υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές, ενώ αναφέρθηκε πως η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα Επιτροπή από εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας, Οικονομικών και του Υφυπουργείου Καινοτομίας μελετούν τρόπους, ώστε να μπορέσουν να επαναπροκηρύξουν το έργο.

Μέλη της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής τόνισαν μετά τη συνεδρία την αναγκαιότητα δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου, για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας, τομείς όπως είπαν στους οποίους η Κύπρος υστερεί σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται συζητήσεις για δημιουργία του Τεχνολογικού Πάρκου στην περιοχή Πεντακώμου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, κάλεσε τα εμπλεκόμενα Υπουργεία να συντονιστούν, να βγουν σε προσφορές και να δεχτούν προτάσεις και προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, οι οποίοι στη συνέχεια θα δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης στη βάση των δικών τους δυνατοτήτων ή στη βάση των δυνατοτήτων της αγοράς.

Ανέφερε πως το συγκεκριμένο θέμα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω, σημειώνοντας ότι κατά τη συνεδρία δόθηκε ένα χρονοδιάγραμμα.

«Θεωρούμε ότι δεν μπορεί η Κύπρος να μην έχει δικό της Τεχνολογικό Πάρκο, ενώ οι λοιπές άλλες χώρες διαθέτουν και να λειτουργούν Τεχνολογικά Πάρκα, δίνοντας έδρα και έδαφος σε καινοτόμες επιχειρήσεις και πρωτοβουλίες», είπε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, δήλωσε πως το κόμμα του τονίζει για μια ακόμα φορά το πόσο αναγκαίο είναι το Τεχνολογικό Πάρκο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της έρευνας, «τομείς στους οποίους υστερούμε σημαντικά και των οποίων η ανάπτυξη θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας σε άνεργους νέους και ώθηση στην οικονομία».

Εξέφρασε την ελπίδα ότι «η κυβέρνηση έχει ειλικρινή πρόθεση αυτή τη φορά, να προχωρήσει επιτέλους με αυτό το τόσο σημαντικό έργο».
Ανέφερε πως οι προηγούμενες δύο κυβερνήσεις είχαν αποφασίσει όπως το Πάρκο αυτό δημιουργηθεί στην Επαρχία Λεμεσού και συγκεκριμένα στην περιοχή Πεντακώμου, όπου είχε εξευρεθεί η γη και είχε ετοιμασθεί και ο σχετικός σχεδιασμός, για να σημειώσει πως «η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε να εγκαταλείψει το σχεδιασμό για τη δημιουργία του Πάρκου στο Πεντάκωμο, απόφαση η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε στις 29/7/2015, μετά τις έντονες αντιδράσεις των Βουλευτών και των οργανωμένων φορέων της Λεμεσού».

Συνέχισε λέγοντας πως «στις 29/3/2016 απηύθυνε ανοικτή δημόσια πρόσκληση σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας, της ενέργειας, της νανοτεχνολογίας, της υγείας και βιοφαρμάκων, της γεωργίας και σίτισης περιβάλλοντος και των υδάτων», συμπληρώνοντας ότι δεκαέξι  σοβαρές και διεθνούς εμβέλειας εταιρείες καινοτομίας και έρευνας, είχαν τότε ενδιαφερθεί».

«Ακολούθησαν παρατάσεις στην υποβολή των προσφορών, λόγω μη επίδειξης ενδιαφέροντος, υποβολής μίας μόνο προσφοράς η οποία απορρίφθηκε από το Υπουργείο και στη συνέχεια επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού στις 11/5/2017, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 3/7/2017, χωρίς δυστυχώς να υποβληθεί καμία προσφορά, λόγω των όρων της προσφοράς, τους οποίους η κυβέρνηση αρνήθηκε να αλλάξει», είπε ο κ. Κώστα.
Είπε, επίσης, ότι στη συνέχεια η κυβέρνηση ακύρωσε το έργο, αφαιρώντας από τους προϋπολογισμούς του κράτους το κονδύλι για τη δημιουργία υποδομών μέχρι το χώρο του Πάρκου, για να σημειώσει ότι «από τότε μέχρι σήμερα, τόσο εμείς ως κόμμα αλλά και άλλα κόμματα όσο και το ΕΒΕ Λεμεσού, καλούμε την Κυβέρνηση, να μελετήσει κίνητρα προσέλκυσης σοβαρών, αξιόλογων και αξιόπιστων επενδυτών από το εξωτερικό, τα οποία να ενσωματώσει σε μια νέα προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία πρέπει να γίνει το συντομότερο και να αλλάξει τη θέση της για ακύρωση του έργου».

«Τίποτε μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Διερωτόμαστε αν και για αυτό το σοβαρό θέμα, για το οποίο η κυβέρνηση βρήκε ολοκληρωμένο σχεδιασμό και τον οποίο πέταξε στα σκουπίδια, δεν θέλει να προχωρήσει λόγω σκοπιμοτήτων, ίσως και συμφερόντων», κατέληξε.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Νέο ενδιαφέρον για το Τεχνολογικό Πάρκο Πεντακώμου

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα