Επιτροπή Ενέργειας: Ελεύθερη αγορά ηλεκτρισμού, οργανωτική δομή Αρχής Παιγνίων και ενίσχυση διαφάνειας ΕΠΑ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Υλοποίηση σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού για τη λειτουργία της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε πως η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αναμενόμενη μείωση των τιμών λόγω ανταγωνισμού, αναμένεται να επιτευχθεί σε 4 με 5 μήνες. 

Μιλώντας μετά το πέρας της Επιτροπής ανέφερε ότι ετοιμάστηκαν κανονισμοί από την κυβέρνηση, για τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, ο οποίος θα ελέγχει την ελεύθερη αγορά, οι οποίοι αναμένεται να κατατεθούν σύντομα στην Βουλή για ψήφιση. 

Με την απελευθέρωση της αγοράς, θα μπορούν επιχειρήσεις να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, είτε με συμβατικούς τρόπους, είτε με ανανεώσιμες πηγές, να διοχετεύουν την ενέργεια στο σύστημα και οι καταναλωτές να επιλέγουν τις φθηνότερες τιμές. 

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης δήλωσε ότι σε όλη την Ευρώπη, λειτουργεί η ανταγωνιστική αγορά και δεν είναι δυνατό στην Κύπρο, ύστερα από τόσα χρόνια συζητήσεων να μην προχωρά η απελευθέρωση της αγοράς. 

Σημείωσε ότι ήδη ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας προσφέρουν συμβόλαια σε μεγάλους καταναλωτές, με τιμές γύρω στο 10% πιο  κάτω, σε σχέση με τις τιμές της ΑΗΚ. Οι εταιρίες αναμένουν την απελευθέρωση της αγοράς για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των συμβολαίων. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Μειώσεις στην τιμή ρεύματος από τα μέσα 2023 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση θεμάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του περί Κοινωνικών Επιχειρήσεων Νόμου του 2020.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία οργανωτικής δομής που να εξυπηρετεί τους στόχους της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου και την αποσαφήνιση του τρόπου χειρισμού θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό της και αφετέρου την ενδυνάμωση και υποστήριξη της αποτελεσματικότητας των εργασιών της εν λόγω Αρχής.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009».

Η Επιτροπή αποφάσισε να τοποθετηθεί επί του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει και 

(β) η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2011 και η αντικατάσταση τους με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στο εθνικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Μπόνους σε εταιρείες που μαρτυρούν καρτέλ 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων