Επιτροπή Ενέργειας: Δρόμος βιομηχανικής Μοναγρουλλίου, αγορά φυσικού αερίου και ενίσχυση ΕΠΑ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 18/10/2022, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν τα γενικά και ειδικά προβλήματα σε κάθε βιομηχανική και βιοτεχνική περιοχή στην Κύπρο και τρόποι αντιμετώπισής τους.  

Η Επιτροπή, αφού ζήτησε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας συνάντηση με τους εμπλεκόμενους φορείς, με σκοπό την εκπόνηση σχεδιασμού στον οποίο θα περιλαμβάνονται συγκριμένα χρονοδιαγράμματα και κοστολόγηση των έργων που είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του θέματος σε επόμενη συνεδρία της.  

Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα στη βιομηχανική ζώνη Μοναγρουλλίου 

Σε γραπτή του δήλωση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, ανέφερε πως «στις 19 Ιανουαρίου 2021, ως Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου, επισκεφτήκαμε τη Βιομηχανική Ζώνη Μοναγρουλλίου και είδαμε απίστευτα πράγματα, διερωτώμενοι αν βρισκόμασταν σε μια ευρωπαϊκή χώρα». 

«Η πρόσβαση στην ζώνη είναι ένας χωματόδρομος σε άθλια κατάσταση εδώ και 21 χρόνια που ανεγέρθηκαν τα πρώτα εργοστάσια, ο οποίος το χειμώνα γίνεται βάλτος και είναι απροσπέλαστος. 21 χρόνια χωρίς υπηρεσίες, νερό, τηλέφωνο, διαδίκτυο». 

Ο κ. Κώστα τόνισε πως «σήμερα ακούσαμε στην Επιτροπή ότι υπάρχει κονδύλι €1,6εκ. στον προϋπολογισμό του ΥΕΕΒ για τοποθέτηση ασφάλτου μόνο σε μήκος ενός χιλιομέτρου από τα 12 συνολικά χιλιόμετρα του δρόμου, χωρίς να τοποθετούνται οι υπηρεσίες, δηλαδή ρεύμα, νερό, τηλέφωνο και διαδίκτυο». 

«Ακούσαμε, επίσης, ότι το Υπουργείο διενεργεί μελέτη για να δει αν η βιομηχανική ζώνη είναι βιώσιμη, δηλαδή 21 χρόνια μετά, τη στιγμή που λειτουργούν πολλά εργοστάσια και βιομηχανίες στη ζώνη αυτή και δεκάδες άλλες ενδιαφέρονται να μεταφερθούν εκεί, αλλά δεν το κάνουν γιατί δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές». 

Τέλος, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ επεσήμανε πως «αυτό που χρειάζεται είναι πολιτική απόφαση για οριστική επίλυση του προβλήματος και όχι μελέτες και υποσχέσεις. 21 χρόνια για ένα δρόμο. Αν ο δρόμος αυτός οδηγούσε σε αναπτύξεις κάποιων, θα ολοκληρωνόταν σε 21 μήνες».  

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες, να συμβάλλονται με περισσότερους από έναν προμηθευτές αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα δύναται να συμβάλλονται ελευθέρως συνάπτοντας συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου, είτε υγροποιημένου είτε σε αέρια μορφή, με περισσότερους από έναν προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες στην αγορά οικονομικές συνθήκες. 

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις των εμπλεκομένων, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει και 

(β) η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2011 και η αντικατάσταση τους με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στο εθνικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή ξεκίνησε την κατ’ άρθρον συζήτηση της πρότασης νόμου και, αφού έλαβε υπόψη τις θέσεις των εμπλεκόμενων μερών, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση της πιο πάνω πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Τετραπλασιάζουν τα πρόστιμα ΕΠΑ σε επιχειρήσεις 

Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022 και Οι περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων του περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017 (Ν. 65(1)/2017, «ο Νόμος») για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51 του Νόμου.   

Ειδικότερα, οι «περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τη Αρμόδιας Αρχής και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχειών διοικητικών διαδικασιών ενώπιόν της.   

Παράλληλα, οι «περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στην εκπόνηση εντύπων αιτήσεων για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ενώπιον της Αρχής, και στον καθορισμό των πληρωτέων τελών που προκύπτουν από τον Νόμο και τους περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμούς του 2022.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Εποπτείας της Αγοράς Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας αναφορικά με τον έλεγχο της αγοράς και τις βασικές ή ουσιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν καθορισμένες κατηγορίες προϊόντων και εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515. 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε την προώθησή του στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών. 

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009». 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε την προώθησή του στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών. 

Ο περί Προστασίας του Καταναλωτή (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών, (γνωστή και ως «Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές»), η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και ισχύει από την εικοστή μέρα από τη δημοσίευση της. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, το εν λόγω νομοσχέδιο διασφαλίζει περισσότερη διαφάνεια στις διαδικτυακές αγορές, με την εισαγωγή πρόσθετων υποχρεώσεων ενημέρωσης στους εμπόρους, απαγόρευση ορισμένων παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών και επιβολή της εφαρμογής των κανόνων προστασίας για τους καταναλωτές με την εισαγωγή περισσότερο αποτελεσματικών και εύκολα εφαρμόσιμων στην πράξη κυρώσεων, με την επιπλέον ανάπτυξη του ήδη υφιστάμενου κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού ενίσχυσης των δικαιωμάτων του καταναλωτή και του θεσπισμένου δικαίου. 

Οι νέοι κανόνες που θεσπίζονται μέσω του νομοσχεδίου αποσκοπούν στην κάλυψη κενών που διαπιστώθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά από αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, πολλά από τα οποία συνδέονται με τις ψηφιακές συναλλαγές, και, γενικότερα με την ψηφιακή αγορά. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση του πιο πάνω νομοσχεδίου για ψήφισή του στην Ολομέλεια του σώματος. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα