Επιτροπή Ενέργειας: Άρση εμποδίων σε γραφεία τουρισμού και προώθηση ΑΠΕ

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 01/03/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

1. Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων και Ξεναγών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου, σε σχέση με το οποίο δεν υποβλήθηκαν οποιεσδήποτε τροπολογίες, αποφάσισε την παραπομπή του στην Ολομέλεια.

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η άρση εμποδίων στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών από τα Γραφεία Τουρισμού και Ταξιδιών, ως επίσης και η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης άδειας λειτουργίας Γραφείων Τουρισμού και άδειας ξεναγού.

2. Ο περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022

3. Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμος του 2022

Η Επιτροπή άρχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση των πιο πάνω νομοσχεδίων στην παρουσία κυβερνητικών αρμόδιων και εμπλεκόμενων φορέων, στο πλαίσιο της οποίας εξέτασε, μεταξύ άλλων, τις πρόνοιες του πρώτου νομοσχεδίου που αφορούν τη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τις χρηματοδοτήσεις επενδύσεων και δραστηριοτήτων από το εν λόγω Ταμείο, την επιβολή και είσπραξη του τέλους κατανάλωσης και τη διάλυση του Ταμείου, καθώς και τις πρόνοιες του δεύτερου νομοσχεδίου που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες έγκρισης, πιστοποίησης και χορήγησης άδειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την παραγωγή ενέργειας για θέρμανση ή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές και τη διαδικασία μεταποίησης της βιομάζας σε βιοκαύσιμα, βιορευστά, καύσιμα βιομάζας ή άλλα ενεργειακά προϊόντα και σε ανανεώσιμα υγρά και αέρια καύσιμα και καύσιμα μεταφορών μη βιολογικής προέλευσης, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσής τους.

Σκοπός του πρώτου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του όσον αφορά την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και για την επίτευξη των αντίστοιχων εθνικών δεσμευτικών στόχων.

Σκοπός του δεύτερου νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νέας νομοθεσίας για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2018/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές».

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Νομικών

Αντισυνταγματικός ο έλεγχος σε Εισαγγελείς και Υπουργούς, είπε Γ. Σαββίδης στη Βουλή 

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί της Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (Τροποποιητικός) (Αρ. 1) Νόμος του 2022  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση

Παιδείας

Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού, το 20% των μαθητών έχει δεχθεί μπούλινγκ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 27/09/2023, συζήτησε θέματα που αφορούν τον σχολικό αθλητισμό, την έκταση του προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού και τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε σχέση με τους σχολικούς συνοδούς.  Ένταση στην Επ. Παιδείας για το θέμα του σχολικού αθλητισμού  Ένταση δημιουργήθηκε στην Επιτροπή