Επιτροπή Ενέργειας: Απαιτήσεις παιχνιδιών, αγορά ηλεκτρισμού και στήριξη σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 25/10/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 μέχρι 2022 με την:  

(α) «Οδηγία (ΕΕ) 2021/903 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια»,  

(β) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 11 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη προσθήκη ειδικών οριακών τιμών για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά την Ατρανόλη, Χλωροατρανόλη και Μεθυλεπτινεστέρας»,   

(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2088 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 11 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη τροποποίηση και προσθήκη ειδικών οριακών τιμών για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά τη Κιτρονελλόλη κ.α.».  

Οι προτεινόμενοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί, οι οποίοι στοχεύουν στην περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών, επηρεάζουν τους κατασκευαστές παιχνιδιών. Στην Κύπρο, υπάρχουν ως επί το πλείστων εισαγωγείς παιχνιδιών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που συμμορφώνονται με τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες του Προϊόντων Νόμου και τους περί των Βασικών Απαιτήσεων  (Παιχνίδια) Κανονισμούς.   

Η εφαρμογή των προτεινόμενων Τροποποιητικών Κανονισμών θα εξακολουθήσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υφιστάμενοι Κανονισμοί για την ασφάλεια των παιχνιδιών και ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση εξόδων για την εφαρμογή ή επιβολή τους. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου ώστε να μπορεί να δοθεί προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, χωρίς να απαιτείται οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν και έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες τα οποία εξασφαλίζουν σχετική έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 102 του πιο πάνω νόμου, για να δοθεί προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, θα πρέπει οι εγκαταστάσεις αυτές να αποτελούν και έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες τα οποία εξασφαλίζουν σχετική έγκριση από τη ΡΑΕΚ. Εντούτοις, η υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται στο αντίστοιχο άρθρο 12(2) του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2019/943, το οποίο προβλέπει ότι προτεραιότητα παρέχεται σε: 

(α) εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW ή 

(β) έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες, υπό την επιφύλαξη της έγκρισης από τη ρυθμιστική αρχή, εφόσον η προτεραιότητα αυτή περιορίζεται στο χρονικό διάστημα και την έκταση που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών της επίδειξης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί αναθεωρημένου κειμένου της πρότασης νόμου σε επόμενη συνεδρία της. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Χαλαρώσεις για εγκαταστάσεις ΑΠΕ 

Οι περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022 και Οι περί της Συλλογικής Διαχείρισης των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εισαγωγή εφαρμοστικών διατάξεων του περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων Νόμου του 2017 (Ν. 65(1)/2017, «ο Νόμος») για την καλύτερη εφαρμογή της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά, και εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 51 του Νόμου.   

Ειδικότερα, οι «περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας τη Αρμόδιας Αρχής και στην εφαρμογή αποτελεσματικών και ταχειών διοικητικών διαδικασιών ενώπιόν της.   

Παράλληλα, οι «περί Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων καθώς και για τη Χορήγηση Πολυεδαφικών Αδειών για Επιγραμμικές Χρήσεις Μουσικών Έργων (Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπούν στην εκπόνηση εντύπων αιτήσεων για τη διεκπεραίωση διαδικαστικών πράξεων ενώπιον της Αρχής, και στον καθορισμό των πληρωτέων τελών που προκύπτουν από τον Νόμο και τους περί της Αρχής Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Κανονισμούς του 2022. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών των κανονισμών σε επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με την Οδηγία {ΕΕ) 2019/1023 περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών.  

Συγκεκριμένα, τα πιο πάνω νομοσχέδια συμπληρώνουν το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αφερεγγυότητας και παρέχουν:  

(α) Στους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες μια δεύτερη ευκαιρία.  

(β) Την απαλλαγή των αφερέγγυων επιχειρηματιών από τα χρέη τους.  

(γ) Μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών για την αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα και την απαλλαγή από τα χρέη.  

(δ) Διευκόλυνση στην πρόσβαση των βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες, σε μέτρα αναδιάρθρωσης σε πρώιμο στάδιο, αποφεύγοντας έτσι την αφερεγγυότητα

(ε) Τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης και επιγραμμική ενημέρωση των οφειλετών με την οποία θα επισημαίνεται τυχόν κίνδυνος αφερεγγυότητας.  

(στ) Τη δυνατότητα να διατηρήσουν πλήρως ή μερικώς τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων και της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησής τους κατά την αναδιάρθρωση. 

Τα εν λόγω νομοσχέδια προβλέπουν περεταίρω ότι, οι διευθυντές εταιρείας, όταν υπάρχει πιθανότητα αφερεγγυότητας, οφείλουν:  

(α) Να μεριμνούν για τα συμφέροντα των πιστωτών, των μετόχων/εταίρων και άλλων ενδιαφερομένων μερών.  

(β) Να λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή της αφερεγγυότητας.  

(γ) Να απέχουν από πράξεις με πρόθεση ή βαριά αμέλεια που απειλούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί των προνοιών των νομοσχεδίων σε επόμενη συνεδρία της.  

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ: 

Stockwatch: Στήριγμα σε πτωχεύσαντες επιχειρηματίες 

Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Οι περί Απαλλαγής και Μείωσης του Διοικητικού Προστίμου σε Περίπτωση Συμπράξεων κατά Παράβαση του άρθρου 3 του Νόμου ή/και του Άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (Πρόγραμμα Επιεικούς Μεταχείρισης) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει και 

(β) η κατάργηση των υφιστάμενων Κανονισμών του 2011 και η αντικατάσταση τους με τους παρόντες Κανονισμούς, καθώς και η ολοκλήρωση της μεταφοράς των προνοιών της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 στο εθνικό δίκαιο. 

Η Επιτροπή αποφάσισε την προώθηση της πιο πάνω πρότασης νόμου και των πιο πάνω κανονισμών για ψήφιση και έγκρισή τους, αντίστοιχα, στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η ευχέρεια στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια φυσικού αερίου σε πελάτες, να συμβάλλονται με περισσότερους από έναν προμηθευτές αξιοποιώντας τις διαθέσιμες υποδομές. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις θα δύναται να συμβάλλονται ελευθέρως συνάπτοντας συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου, είτε υγροποιημένου είτε σε αέρια μορφή, με περισσότερους από έναν προμηθευτές, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επικρατούσες στην αγορά οικονομικές συνθήκες. 

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις των εμπλεκομένων, αποφάσισε τη συνέχιση της συζήτησης του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της. 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί της πιο πάνω πρότασης νόμου, αποφάσισε την προώθησή της στο επόμενο στάδιο της διαβούλευσης επί τροπολογιών. 

Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009». 

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύντομα ενώπιον της Ολομέλειας.  

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ