Επιτροπή Άμυνας: Ίδρυση Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 10/11/2022, εξέτασε το ακόλουθο σχέδιο νόμου: 

Ο περί Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου με την προσθήκη νέου άρθρου ώστε να παρέχεται στον Υπουργό Άμυνας δυνατότητα να συγκροτήσει Ακαδημία Ασφάλειας και Άμυνας, η οποία θα υπάγεται απευθείας στον ίδιο και θα έχει ως σκοπό την επιμόρφωση και εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας σε εθνικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ακαδημία θα συμβάλει στην περαιτέρω ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για ανταπόκριση στο συνεχές μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό – στρατιωτικό περιβάλλον, στις νέες μορφές και στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.  

Η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και περαιτέρω επιμέρους λεπτομέρειες για το έργο της Ακαδημίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού. Όπως αναφέρεται και στο υπό προώθηση Νομοσχέδιο η Ακαδημία θα έχει τους εξής στόχους:  

(α) επιμόρφωση και εκπαίδευση των στελεχών της Εθνικής Φρουράς σε στρατηγικό επίπεδο ώστε να έχουν σφαιρική και σύγχρονη αντίληψη σε θέματα ηγεσίας, ανάλυσης της διεθνούς πολιτικό – στρατιωτικής κατάστασης και σύγχρονων μεθόδων και διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων και λήψης αποφάσεων,   

(β) επιμόρφωση στελεχών λοιπών σωμάτων ασφαλείας (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα, Πολιτική Άμυνα, κλπ), καθώς και λειτουργών όλων των φορέων της Κυπριακής Δημοκρατίας που εμπλέκονται στο τομέα Ασφάλειας και Άμυνας και οι οποίοι ως εκ της θέσεως και της ιδιότητας τους, χειρίζονται θέματα που άπτονται της Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας,  

(γ) ανάπτυξη συνεργασίας με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού, στρατιωτικές ακαδημίες άλλων χωρών, Ερευνητικά Κέντρα και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΚΑΑ),   

(δ) προώθηση μιας κοινής αντίληψης περί της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και της κοινής εξωτερικής ευρωπαϊκής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ) με διεθνείς εκπαιδεύσεις με σκοπό να καταστήσει σταδιακά την Κύπρο, περιφερειακό σημείο εκπαίδευσης στα θέματα και αποστολές ΚΠΑΑ,   

(ε) προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νέων αξιωματικών,   

(στ) επικοινωνία των θεμάτων που άπτονται της Ασφάλειας και Άμυνας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και  

(ζ) ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων με σκοπό τον όσο το δυνατό καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο εκμετάλλευσης των ανθρώπινων και χρηματικών πόρων που της έχουν παραχωρηθεί για την επίτευξη των σκοπών της. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή έλαβε ενημέρωση από τον Υπουργό Άμυνας για θέματα της αρμοδιότητάς του. Η Επιτροπή ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών (ΣΥΠ) του Στρατού. 

NomoplatformΚΥΠΕ-ΓΤΒ  

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Εκσυγχρονισμός πολιτογραφήσεων, τροποποίηση Σχολικών Εφορειών και παραγραφή βαθμών ποινής στα δύο χρόνια

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, υπερψήφισε τα σχέδια νόμου που προνοούν τον εκσυγχρονισμό στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αναφορικά με τα προσόντα και τα κριτήρια πολιτογράφησης, την τροποποίηση στον νόμο περί Σχολικών Εφορειών, ώστε να συνάδει με το νέο πλαίσιο λειτουργίας των δήμων στη βάση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ελέγχου

Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/11/2023, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 29.5.2023 (ΠΕ/02/2023)-Έχουν επιφέρει οι ενέργειες που έχει προωθήσει η Κυπριακή Δημοκρατία τα επιθυμητά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου; Σημαντικό το κόστος από ένταξη στο ΣΕΔΕ στις μεταφορές Σημαντικό