Εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης στη Βουλή και ζωντανή μετάδοση επιτροπών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Στην εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης σε μία από τις αίθουσες όπου διεξάγονται συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών προχώρησε η Βουλή.  

Το κυπριακό κοινοβούλιο, το οποίο ήδη διαθέτει σύστημα βιντεοσκόπησης στην αίθουσα όπου συνέρχεται η ολομέλεια του σώματος, προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης στην αίθουσα «Κερύνεια», όπου διεξάγονται συνεδριάσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών.   

Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την πιλοτική εφαρμογή ζωντανής μετάδοσης στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, πρακτική η οποία εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών κοινοβουλίων και που δύναται να συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας σε ό,τι αφορά το έργο που επιτελείται εντός της κυπριακής Βουλής. 

Ζωντανή μετάδοσης συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών 

Βάσει του Συντάγματος, άρθρο 75 και του Κανονισμού της Βουλής, άρθρο 46Α(1), οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών και της ολομέλειας είναι δημόσιες. Παρ’ όλα αυτά, σε εθιμικό επίπεδο ακολουθούνται οι εξής πρακτικές. Σε ό,τι αφορά τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες στο βαθμό που η κάθε αρμόδια επιτροπή έχει το δικαίωμα να καλέσει οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο όργανο, αρχή, οργανισμό, σωματείο, σύνδεσμο προσώπων, συντεχνία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο στις συνεδριάσεις της και στο βαθμό που ο καθένας/καθεμία από τους προαναφερθέντες/προαναφερθείσες, αιτηθεί προς την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή να παραστεί σε κάποια συνεδρίαση και του/της δοθεί η απαραίτητη άδεια. Επιπρόσθετα, οι συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών είναι ανοιχτές προς τα ΜΜΕ, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την αρμόδια επιτροπή. Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος, οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες στο βαθμό που μεταδίδονται ζωντανά στην ιστοσελίδα της Βουλής, στο κανάλι της Βουλής στο YouTube και στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ) και μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών της ολομέλειας του σώματος στην ιστοσελίδα της Βουλής. 

Τον Οκτώβριο του 2021, η Αντιγόνη Χάσικου και ο Μιχάλης Αργυρού (Τομέας Ερευνών και Μελετών της Βουλής), απέστειλαν ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) με θέμα την προσβασιμότητα στις συνεδριάσεις των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και την ύπαρξη Γραφείου Τύπου στα κοινοβούλια (ECPRD request 4802). Από τις απαντήσεις που δόθηκαν φαίνεται πως, σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, ένας μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών κοινοβουλίων επιτρέπει την ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών. 

Επιπρόσθετα, όπως προκύπτει από τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η εταιρεία IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τον Μάϊο του 2022, ένα ποσοστό της τάξης του 86% των ερωτηθέντων τάσσετε υπέρ της ζωντανής μετάδοσης των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Οι ερωτηθέντες αιτιολογούν τη θέση τους δηλώνοντας ότι μία τέτοια εξέλιξη θα διασφαλίσει τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων (47% Συμφωνώ Απόλυτα, 41% Μάλλον Συμφωνώ), οι νομοθεσίες θα υλοποιούνται με ταχύτερο ρυθμό (32% Συμφωνώ Απόλυτα, 38% Μάλλον Συμφωνώ) και οι πολίτες θα λαμβάνουν πιο έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών (51% Συμφωνώ Απόλυτα, 39% Μάλλον Συμφωνώ). 

Τέλος, τον Ιανουάριο τους 2023, ο μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Oxygono, απέστειλε επιστολή και γραπτό υπόμνημα προς την Γενική Διευθύντρια της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου εισηγήθηκε την προσθήκη ζωντανής μετάδοσης στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατ’ αναλογία της ζωντανής μετάδοσης της ολομέλειας του σώματος και την πιλοτική εφαρμογή της εν λόγω πρακτικής στην αίθουσα όπου διεξάγεται η ολομέλεια, ούτως ώστε να μην υπάρξει πρόσθετο οικονομικό βάρος στον προϋπολογισμό της Βουλής και να δοκιμαστεί εσωτερικά η λειτουργία της ζωντανής μετάδοσης. 

Στο παρόν στάδιο το θέμα εκκρεμεί ως αυτεπάγγελτο στην επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, τιτλοφορείται «Η ανάγκη ζωντανής μετάδοσης των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων» (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Δημήτρη Δημητρίου και Ανδρέα Αποστόλου) (13.4.2022) και δείχνει να στηρίζεται διακομματικά. 

Η προσθήκη ζωντανής μετάδοσης στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών δύναται να συμβάλει στη θεσμοθέτηση μιας πιο δομημένης διεξαγωγής συνεδριάσεων. Επιπρόσθετα, μέσω της άσκησης εποπτικής πίεσης προς τους Βουλευτές/Βουλεύτριες, αναμένεται μείωση του φαινομένου της υποτυπώδους επιτέλεσης του κοινοβουλευτικού έργου και εξάλειψη συμπεριφορών που δεν συνάδουν ή/και προσβάλουν το κοινοβουλευτικό αξίωμα. Ακόμη, μέσω αυτής της πρόσθετης ευχέρειας πρόσβασης στις συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών, θα αυξηθεί η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αξιοκρατία σε ότι αφορά το έργο που επιτελείται εντός της Βουλής. Ως εκ τούτου, η ουσιαστική εξέταση του θέματος από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και η εφαρμογή του είναι μείζονος σημασίας. 

Nomoplatform 

Δείτε Περισσότερα

Επιτροπές

Επιτροπή Παιδείας: Το νέο σχέδιο αξιολόγησης μαθητών ανοίγει δρόμο για παιδαγωγική αυτονόμηση

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 02/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023  Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι επιφέρουν τις εξής αλλαγές:   (α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου

Επιτροπές

Επιτροπή Οικονομικών: Επιβολή ΦΠΑ 5% για πρώτα 110 τ.μ. και αξία έως €350 χιλιάδες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας την 01/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022   Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019   Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:   (α) η στοχευμένη επιβολή μειωμένου