Σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης (ΣΕΕΔ)

Το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης αφορά σε ανάλυση όλων των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για την συμμετοχή των δανειοληπτών στο ΣΕΕΔ, τόσο από τους ίδιους, όσο και από την ΚΕΔΙΠΕΣ, καθώς και την συμμετέχουσα τράπεζα ή εταιρεία εξαγοράς.

Καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, αλλά και τι γίνεται σε ενδεχόμενο πώλησης της κατοικίας από το νέο αγοραστή, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες διακόπτεται το ΣΕΕΔ.

Μεταξύ άλλων, καθορίζεται ότι η σύμβαση ενοικίασης της κατοικίας ανέρχεται σε δεκατέσσερα χρόνια, ενώ καθορίζεται ακόμα, η καταβολή συγκεκριμένου ενοικίου από την Δημοκρατία, η δυνατότητα επανάκτησης της κατοικίας μετά την πάροδο πέντε ετών και ο χειρισμός περιπτώσεων με ιδιαιτερότητες.

Θεματική Ενότητα: Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα