Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 92.945 και ημερ. 20.4.2022, με τους υπό αναφορά προωθούμενους Τροποποιητικούς Κανονισμούς σκοπείται: 

(α) η αναθεώρηση της διαδικασίας που προνοείται στους βασικούς Κανονισμούς αναφορικά με την αγορά, συντήρηση και αποξένωση των εξειδικευμένων υπηρεσιακών οχημάτων για εντεταλμένη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Ασφαλείας ή άλλων Υπηρεσιών, ώστε αυτή να συνάδει με την εφαρμοζόμενη πρακτική, 

(β) η διαγραφή της πρόνοιας για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας έκρινε ως αντισυνταγματική, 

(γ) η συμπερίληψη του Προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και των Υφυπουργών, στον κατάλογο των δικαιούχων σε χρήση υπηρεσιακού οχήματος πάνω σε αποκλειστική βάση, καθότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της οικείας νομοθεσίας, αυτοί δικαιούνται στα ωφελήματα του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου και των Υπουργών, αντίστοιχα, και 

(δ) η προώθηση ορισμένων άλλων αναγκαίων μικροδιορθώσεων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

1 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα