Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2023

Σκοπός του παρόντος προσχεδίου κανονισμών είναι η νομική ρύθμιση του Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας μέσω κανονιστικών διατάξεων. 

Συγκεκριμένα το παρόν προσχέδιο κανονισμών στοχεύει κυρίως να καθορίσει τα ακόλουθα: 

  1. στην κατοχύρωση του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων του Οργανισμού ως νομικό πρόσωπο,
  2. στη διασφάλιση ότι αποτελεί συνέχεια του Σωματείου Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού και ότι όλες οι αποφάσεις και υποχρεώσεις που ανέλαβε το Σωματείο, πριν την έναρξη ισχύος των Κανονισμών, συνεχίζουν να δεσμεύουν και να ισχύουν το Ταμείο,
  3. στον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών του Ταμείου,
  4. στον καθορισμό των πόρων του Ταμείου και πως αυτοί διατίθενται και επενδύονται,
  5. στον καθορισμό της λειτουργίας και διαχείρισης του Ταμείου μέσω Διαχειριστικής Επιτροπής,
  6. στον καθορισμό της σύστασης, θητείας και τρόπου λειτουργίας της Διαχειριστικής Επιτροπής, και
  7. στον καθορισμό του τρόπου διάλυσης του Ταμείου.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, ΟΑΥ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

4 Μαΐου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα