Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των προτεινόμενων Τροποποιητικών Κανονισμών είναι η εναρμόνιση των περί των Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) Κανονισμών του 2011 μέχρι 2022 με την: 

(α) «Οδηγία (ΕΕ) 2021/903 της Επιτροπής της 3ης Ιουνίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ειδικές οριακές τιμές για την ανιλίνη σε ορισμένα παιχνίδια», 

(β) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2089 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 11 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη προσθήκη ειδικών οριακών τιμών για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά την Ατρανόλη, Χλωροατρανόλη και Μεθυλεπτινεστέρας»,  

(γ) «Οδηγία (ΕΕ) 2020/2088 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση, του προσαρτήματος Γ του παραρτήματος 11 της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό τη τροποποίηση και προσθήκη ειδικών οριακών τιμών για χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα παιχνίδια, όσον αφορά τη Κιτρονελλόλη κ.α.». 

Οι προτεινόμενοι Τροποποιητικοί Κανονισμοί, οι οποίοι στοχεύουν στην περαιτέρω προστασία της υγείας των παιδιών, επηρεάζουν τους κατασκευαστές παιχνιδιών. Στην Κύπρο, υπάρχουν ως επί το πλείστων εισαγωγείς παιχνιδιών, οι οποίοι έχουν υποχρέωση να διαθέτουν στην αγορά μόνο παιχνίδια που συμμορφώνονται με τον περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες του Προϊόντων Νόμου και τους περί των Βασικών Απαιτήσεων  (Παιχνίδια) Κανονισμούς.  

Η εφαρμογή των προτεινόμενων Τροποποιητικών Κανονισμών θα εξακολουθήσει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υφιστάμενοι Κανονισμοί για την ασφάλεια των παιχνιδιών και ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση εξόδων για την εφαρμογή ή επιβολή τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εναρμόνιση ΕΕ, Παιχνίδια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

10 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα