Οι περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα στους ιστότοπους και στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 9(2) και 12 του περί της Προσβασιμότητας των Ιστότοπων και των Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές των Οργανισμών του Δημόσιου Toμέα Νόμου του 2019 (Ν. 50(I)/2019) (εφεξής «ο Νόμος») , επιβάλλεται η σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης, η σύσταση και λειτουργία της οποίας καθορίζεται με Κανονισμούς, εκδιδόμενους από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 9(1) του Νόμου, η εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για την:

(α) τακτική παρακολούθηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα, με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου, με βάση τη μεθοδολογία παρακολούθησης, η οποία θα καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

(β) υποβολή έκθεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των διεθμετρήσεων, έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 και εν συνεχεία ανά τριετία·

(γ) δημοσιοποίηση του περιεχομένου όλων των εκθέσεων σε προσβάσιμη μορφή.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μετέχουν συνολικά πέντε μέλη ως εξής: (α) δύο (2) μέλη από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΕΚΨΠ), (β) ένα (1) μέλος από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και (γ) δύο (2) άτομα με αναπηρίες και παιδιά με αναπηρίες, εκπρόσωπους των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, όπως συμφωνείται μεταξύ του ΥΕΚΨΠ και της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α).

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Εναρμόνιση ΕΕ, Τυποποίηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

26 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα