Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Προσλήψεις, Ιεραρχία, Προαγωγές και Τερματισμός Απασχόλησης Συμβασιούχων Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Βασικές πρόνοιες των εν λόγω υπό προώθηση τροποποιητικών Κανονισμών είναι οι ακόλουθες:

(α) όλοι οι Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί (Σ.ΥΠ.) που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα ονομάζονται “Σ.ΥΠ. Γραφείου” και θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Ανθυπασπιστή Γ΄.

(β) η απόφαση του Υπουργού για χαρακτηρισμό ή μη Συμβασιούχου Υπαξιωματικού ως Σ.ΥΠ. Γραφείου θα πρέπει να λαμβάνεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εν πάση περιπτώσει, εάν ο Σ.ΥΠ. κρίνεται, πριν από τη σύνοδο του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.

(γ) δημιουργούνται, όπως και ισχύει για τους Αξιωματικούς και προωθείται και για τους μόνιμους Υπαξιωματικούς, χωριστές επετηρίδες για τους Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς Γραφείου και στην εν λόγω Επετηρίδα εντάσσονται οι Σ.ΥΠ. Γραφείου, ανεξαρτήτως Κλάδου και Κοινού Σώματος.

(δ) ο Συμβασιούχος Υπαξιωματικός (Σ.ΥΠ.) που είναι χαρακτηρισμένος ως Σ.ΥΠ. Γραφείου μπορεί οποτεδήποτε να επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας του.

Παράλληλα κατά την επάνοδό του η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία αποχαρακτηρισμού ως ισχύει σήμερα.

Οι Συμβασιούχοι Υπαξιωματικοί που επανέρχονται, για να κριθούν με την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία.

(ε) για την κρίση των Συμβασιούχων Υπαξιωματικών σε κάθε βαθμό θα λαμβάνονται πλέον υπόψη και τα συνολικά χρόνια υπηρεσίας στον Στρατό και όχι μόνο τα χρόνια παραμονής σε κάθε βαθμό, όπως ισχύει και για τους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς.

(στ) Σ.ΥΠ. που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα είναι δυνατό να παραπέμπονται αυτεπάγγελτα σε Ιατροσυμβούλιο, εκτός από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό, με σκοπό όπως διαγνωσθεί η πάθησή τους και αποφασιστεί εάν είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(ζ) τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν ένα πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή αυστηρότερη από αυτή ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση Σ.ΥΠ. πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο.

(η) καταργείται για λόγους ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, η κύρωση των Πινάκων Κρίσεως Σ.ΥΠ. από τον Υπουργό καθώς και η δυνατότητά του για παραπομπή υποθέσεων στο Συμβούλιο Επανακρίσεων, δεδομένου ότι πλέον προεδρεύει του Συμβουλίου Επανακρίσεων.

(θ) αλλαγές στη διαδικασία των κρίσεων Συμβασιούχων Υπαξιωματικών για την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την κοινοποίηση των κρίσεων και των Πινάκων κρίσεων στους κριθέντες Υπαξιωματικούς.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

31 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα