Οι περί Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις Υπαξιωματικών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Βασικές πρόνοιες των εν λόγω υπό προώθηση τροποποιητικών Κανονισμών είναι οι ακόλουθες:

(α) όλοι οι Υπαξιωματικοί που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα ονομάζονται “Υπαξιωματικοί Γραφείου” και θα έχουν ως ανώτατο βαθμό ανέλιξης τον βαθμό του Ανθυπασπιστή Β΄.

(β) η απόφαση του Υπουργού για χαρακτηρισμό ή μη Υπαξιωματικού ως Υπαξιωματικού Γραφείου θα πρέπει να λαμβάνεται εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης ή εν πάση περιπτώσει, εάν ο Υπαξιωματικός κρίνεται, πριν από τη σύνοδο του αρμοδίου Συμβουλίου Κρίσεων.

(γ) δημιουργείται, όπως ισχύει για τους Αξιωματικούς, χωριστή επετηρίδα για τους Υπαξιωματικούς Γραφείου και στην εν λόγω επετηρίδα εντάσσονται οι Υπαξιωματικοί Γραφείου, ανεξαρτήτως Κλάδου και Κοινού Σώματος.

(δ) ο Υπαξιωματικός που είναι χαρακτηρισμένος ως Υπαξιωματικός Γραφείου μπορεί οποτεδήποτε να επανέλθει στην προηγούμενη υπηρεσιακή κατάσταση εφόσον αποκατασταθούν τα προβλήματα υγείας του.

Παράλληλα κατά την επάνοδό του η αρχαιότητά του καθορίζεται όπως και πριν από τον χαρακτηρισμό του, ήτοι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του κατεχόμενου βαθμού και όχι με βάση την ημερομηνία αποχαρακτηρισμού ως ισχύει σήμερα.

Σε περίπτωση αποχαρακτηρισμού, ο χρόνος διοικήσεως που απαιτείται να έχει για να κριθεί στον κατεχόμενο βαθμό, θα είναι τόσο ο χρόνος του κατεχόμενου βαθμού όσο και ο χρόνος που υπολείπεται από τους προηγούμενους βαθμούς, με μέγιστο τα τρία (3) χρόνια επιπλέον του χρόνου διοίκησης για τον βαθμό που κατέχει. Επίσης, οι Υπαξιωματικοί που επανέρχονται, για να κριθούν με την ανώτατη διαβάθμιση κρίσης θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από τα καθοριζόμενα σχολεία.

(ε) τα μέλη του Στρατού που υπηρετούν σε στρατιωτικά τμήματα θα είναι δυνατό να παραπέμπονται αυτεπάγγελτα σε Ιατροσυμβούλιο, εκτός από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό, με σκοπό όπως διαγνωσθεί η πάθησή τους και αποφασιστεί εάν είναι ικανά να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(στ) τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων δύνανται να χαρακτηρίσουν ένα πειθαρχικό παράπτωμα ως σοβαρό, εφόσον επιβλήθηκε γι’ αυτό ποινή φυλάκισης ή αυστηρότερη από αυτή ενώ δύνανται να λάβουν υπόψη ως κριτήριο για την κρίση Υπαξιωματικού πειθαρχικό παράπτωμα ή/και ποινικό αδίκημα μόνο κατά την πρώτη κρίση που έπεται χρονικά της ημερομηνίας επιβολής της πειθαρχικής ποινής για το παράπτωμα ή/και της καταδίκης από ποινικό δικαστήριο.

(ζ) καταργείται για λόγους αντικειμενικότητας και αμεροληψίας καθώς και για σκοπούς ομοιομορφίας με τις διαδικασίες κρίσεων των Αξιωματικών, η κύρωση των Πινάκων Κρίσεως των Υπαξιωματικών από τον Υπουργό καθώς και η δυνατότητά για παραπομπή, από τον Υπουργό, υποθέσεων στο Συμβούλιο Επανακρίσεων,

(η) αλλαγές στη διαδικασία των κρίσεων Υπαξιωματικών για την καλύτερη λειτουργία και εφαρμογή της όλης διαδικασίας και ειδικότερα αναφορικά με την κοινοποίηση των κρίσεων και των Πινάκων κρίσεων στους κριθέντες Υπαξιωματικούς.

(θ) αλλαγές στη διαδικασία ανέλιξης Υπαξιωματικών σε Αξιωματικούς, για την ακόμα καλύτερη διενέργεια της,

(ι) εισάγονται πρόνοιες ώστε Υπαξιωματικοί βαθμού Ανθυπασπιστή Β΄ να έχουν το δικαίωμα αναβάθμισης, σε περίπτωση που κρίνονται λόγω βαθμολογιών σε Έκθεση Αξιολόγησης με χαμηλότερες διαβαθμίσεις κρίσεις από την ανώτατη για τον βαθμό τους, δεδομένου ότι η βαθμολογία του στις Εκθέσεις Αξιολόγησής τους που συντάχθηκαν μετά την κρίση τους σε χαμηλότερη διαβάθμιση κρίσης επιτρέπει την κατάταξή τους στην ανώτερη διαβάθμιση και νοουμένου ότι πληρούν τα λοιπά κριτήρια της αντίστοιχης διαβάθμισης. Το εν λόγω ευεργέτημα ισχύει ήδη για τους λοιπούς βαθμούς Υπαξιωματικών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

24 Φεβρουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

31 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα