Οι περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχεται πλήρης ταύτιση των υπό αναφορά Κανονισμών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους αντίστοιχους της Αστυνομίας όπως αυτοί έχουν πρόσφατα τροποποιηθεί, ως αποτέλεσμα της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή Χαραλάμπους κ.α. ν. Κυπριακής Δημοκρατίας, Μέσω Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ.α., Συνεκδ. Υποθέσεις αρ. 749/2020, 750/2020 και 795/2020, ημερομηνίας 3 Νοεμβρίου 2021, στην οποία ακύρωσε τον διορισμό 75 νέων μελών στην Αστυνομία και 25 νέων μελών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που πραγματοποιήθηκε στις 3.8.2020.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις:

(α) παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή που καθιδρύεται για σκοπούς ψυχομετρικών εξετάσεων να αναθέτει την όλη ευθύνη διεξαγωγής τους σε άλλο κατάλληλο προς τούτο πρόσωπο,

(β) προσδιορίζεται ότι οι ψυχομετρικές εξετάσεις διενεργούνται πάντοτε μετά την γραπτή εξέταση και η επιτυχία σε αυτές αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή των υποψηφίων στις υπόλοιπες εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν για πρόσληψη τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς,

(γ) παρέχεται η δυνατότητα στο Συμβούλιο Προσλήψεων να καθορίζει την σειρά πραγματοποίησης των εξετάσεων στις οποίες θα πρέπει να υποβληθούν οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση και στις ψυχομετρικές εξετάσεις για πρόσληψη τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με τους παρόντες Κανονισμούς,

(δ) οι υποψήφιοι οι οποίοι υποβλήθηκαν με επιτυχία σε ιατρικές εξετάσεις στο πλαίσιο άλλης διαδικασίας προσλήψεων στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με ημερομηνία εξέτασης όχι προγενέστερη των 12 μηνών, δεν απαιτείται να υποβάλλονται σε νέες ιατρικές εξετάσεις,

(ε) εισάγεται σχετική πρόνοια και διασαφηνίζεται ότι η κατοχή των προσόντων v.ια διορισμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σε σχέση με το ύψος και τον Δείκτη Μάζας Σώματος, θα διαπιστώνονται μετά από εξέταση που θα διενεργείται από την Επιτροπή που καθιδρύεται για σκοπούς ψυχομετρικών εξετάσεων και

(στ) παρέχεται το δικαίωμα σε όσους υποψηφίους δεν επιτύχουν στην αθλητική δοκιμασία του δρόμου αντοχής, να επαναλάβουν την ίδια δοκιμασία, για μόνο μία φορά, σε ημερομηνία που καθορίζεται, μεταξύ της όγδοης (8ης) και δέκατης τέταρτης (14ης) ημέρας που ακολουθεί την ημερομηνία πραγματοποίησης της πρώτης δοκιμασίας.

Περαιτέρω, με τη θέσπιση των αναφερόμενων τροποποιήσεων, η επιτυχία στις γραπτές εξετάσεις για πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα ισχύει για δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι που έχουν επιτύχει στην γραπτή εξέταση πλην όμως απέτυχαν στις Ψυχομετρικές εξετάσεις ή στις Ιατρικές εξετάσεις ή στην μέτρηση του Δείκτη Μάζας Σώματος ή στις Αθλητικές Δοκιμασίες ώστε να διοριστούν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα μπορούν να διεκδικούν πρόσληψη στην Πυροσβεστική, σε άλλες διαδικασίες πρόσληψης που θα προκηρυχθούν τα αμέσως επόμενα δύο χρόνια από την ημερομηνία δημοσίευσης ων αποτελεσμάτων της γραπτής εξέτασης τους χωρίς όμως να υποχρεούνται να επιτύχουν εκ νέου στην γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των νέων διαδικασιών πρόσληψης.

Πρόσθετα, οι επιτυχόντες στις γραπτές εξετάσεις θα μπορούν για τα επόμενα δύο χρόνια από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων να διεκδικούν πρόσληψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έστω και αν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πυροσβεστική Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

10 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα