Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Κέντρων Αριστείας και Ερευνητικών Μονάδων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπεί στα ακόλουθα:

(α) Στη ρύθμιση του θέματος χρηματοδότησης των Κέντρων Αριστείας και των Ερευνητικών Μονάδων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται πρόνοια βάσει της οποίας τόσο τα Κέντρα Αριστείας όσο και οι Ερευνητικές Μονάδες χρηματοδοτούνται εξ’ ολοκλήρου από πόρους οι οποίοι δεν προέρχονται από κρατική χορηγία προς το ΠΚ, εξαιρουμένης της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, η οποία χρηματοδοτείται από κρατική χορηγία. Σε ειδικές περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος, συγκεκριμένες δράσεις Ερευνητικών Μονάδων και τα Κέντρα Αριστείας δύνανται να τυγχάνουν θεσμικής χρηματοδότησης μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου.

(β) Στη μετεξέλιξη της υφιστάμενης Ερευνητικής Μονάδας: «Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων» σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία “ΚΟΙΟΣ” (KIOS Research and Innovation Center of Excellence).

(γ) Στη μετεξέλιξη της υφιστάμενης Ερευνητικής Μονάδας: «Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής» σε Κέντρο Αριστείας: «Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα» (Centre of Excellence in Biobanking and Biomedical Research).

(δ) Στην ίδρυση της νέας Ερευνητικής Μονάδας «Cypriot Centre for Public, International and Comparative Law» (CYPICOL).

(ε) Στην ίδρυση της νέας Ερευνητικής Μονάδας «Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες («ΕΜοΜεΤ»)».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα