Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο: «Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ερευνητικές Μονάδες) (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022» αποσκοπεί στη ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και θεμάτων διοίκησης των Κέντρων Αριστείας και των Ερευνητικών Μονάδων, όπως:

  • Υποβολή πρότασης και διαδικασία για ίδρυση Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Πλήρωση θέσης και καθήκοντα του Διευθυντή Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Δομή, Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Προϋπολογισμός Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
  • Απολογισμός και αξιολόγηση του έργου του Κέντρου Αριστείας και της Ερευνητικής Μονάδας.
  • Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών Κέντρου Αριστείας και Ερευνητικής Μονάδας.
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

January 27, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

December 2, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

January 19, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα