Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για δημιουργία νομοθετικής υποχρέωσης, για ενημέρωση του Εφόρου Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ώστε σε περιπτώσεις που ένα όχημα έχει εμπλακεί σε τροχαία σύγκρουση ή άλλο συμβάν, όπως π.χ. να.είχε υποστεί ζημιά από φωτιά, το όχημα να ελέγχεται ότι έχει επιδιορθωθεί σωστό και είναι τεχνικά κατάλληλο και ότι το συμβάν αυτό θα είναι πλέον καταγεγραμμένο στο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος, για γνώση από ενδεχόμενο μελλοντικό αγοραστή του. 

Σημειώνεται ότι, με τη ρύθμιση αυτή, ικανοποιείται και ένα πάγιο αίτημα που έχουν τόσο εισαγωγείς καινούργιων, όσο και εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων, καθώς και απλοί πολίτες που αγοράζουν οχήματα, χωρίς να γνωρίζουν την προηγούμενη κατάστασή τους. 

Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), έχει ετοιμάσει Προσχέδιο Κανονισμών με τίτλο «Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) (Αρ. 5) Κανονισμοί του 2022». Με την εν λόγω τροποποίηση στους βασικούς Κανονισμούς, προστίθεται νέος Κανονισμός 50Δ, αμέσως μετά τον Κανονισμό 50Γ, έτσι ώστε: 

(ι) Σε περίπτωση που όχημα εμπλακεί σε σύγκρουση ή υποστεί ζημιές από πλημύρα, χαλαζοθύελλα, φωτιά ή οποιοδήποτε άλλο συμβάν, ο ασφαλιστής που εξέδωσε το ισχύον ασφαλιστήριο για το όχημα, ή ανάλογα με την περίπτωση ο ασφαλιστής που φέρει την ευθύνη αποζημίωσής του, ή ανάλογα με την περίπτωση το Ταμείο Ασφαλιστών Κύπρου, ή το συνεργείο που το επιδιόρθωσε, ή ο Εκτιμητής των ζημιών του, ενημερώνει τον Έφορο Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με τον τρόπο που καθορίζεται από αυτόν. 

(ιι) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ετοιμάζει και διατηρεί διαδικτυακό αυτοματοποιημένο σύστημα, στο οποίο τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (ι), μετά από εγγραφή, μπορούν να έχουν πρόσβαση, για να καταχωρούν στοιχεία της σύγκρουσης ή του συμβάντος, όπως ήθελε να τα καθορίσει ο Έφορος. 

(ιιι) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων, ακυρώνει το πιστοποιητικό επιθεώρησης του οχήματος με την καταχώρηση των προαναφερόμενων στοιχείων και για να επιτρέψει την επανακυκλοφορία του, παραπέμπει το όχημα για τη διενέργεια των κατά την κρίση του απαραίτητων ελέχων, για να διαπιστωθεί ότι αυτό έχει επιδιορθωθεί ορθά και είναι κατάλληλο για οδική χρήση, καταγράφει δε το γεγονός στο πιστοποιητικό εγγραφής του οχήματος. 

(ιν) Ο Έφορος Μηχανοκινήτων Οχημάτων δύναται, με Γνωστοποίηση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίσει κατηγορίες σε σχέση με ζημιές που υπέστη το όχημα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα