Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των παρόντων κανονισμών είναι η διαφοροποίηση των εξεταζόμενων μαθημάτων στα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές καθώς και η βελτίωση των διαδικασιών της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο των τετραμήνων. Οι τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες με βάση την εμπειρία από την εφαρμογή των κανονισμών τις τρεις τελευταίες σχολικές χρονιές και την αξιολόγηση των διαδικασιών.

Οι προτεινόμενοι τροποποιητικοί κανονισμοί θα διευκολύνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε θέματα χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών, ενόψει και της σταδιακής επέκτασης της εφαρμογής του θεσμού της αξιολόγησης των μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο των τετραμήνων την επόμενη σχολική χρονιά 2022-2023 και στα γυμνάσια.

Αναλυτικά οι τροποποιητικοί κανονισμοί: 

Σύμφωνα με το σχέδιο που κατατέθηκε, τα εξεταζόμενα μαθήματα στις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.

Επιπρόσθετα, ο κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο:

Τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στην εξέταση τετραμήνου Ιανουαρίου και Μαΐου – Ιουνίου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης είναι:

 • Για όλους τους κλάδους θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης της Α’ και Β΄ τάξης των Τεχνικών Σχολών, εκτός του κλάδου των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά και ένα από τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου,
 • Για τον κλάδο των Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών της Α΄ και Β΄ τάξης, τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα Αγγλικά και ένα από τα τεχνολογικά μαθήματα του κλάδου/ειδικότητας, όπως αυτά καθορίζονται με εγκύκλιο του Υπουργείου,

Για το Λύκειο, τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στο τέλος του τετραμήνου για τους μαθητές του λυκειακού κύκλου Μέσης Εκπαίδευσης είναι:

 • Στην Α’ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά και τα δύο (2) μαθήματα προσανατολισμού της κάθε Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού και
 • Στη Β’ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά και δύο υποχρεωτικά μαθήματα της Κατεύθυνσης επιλογής του μαθητή ως εξής:

1η Κατεύθυνση : Αρχαία και Ιστορία,

2η Κατεύθυνση: Αγγλικά και Γαλλικά,

3η Κατεύθυνση: Μαθηματικά και Φυσική,

4η Κατεύθυνση: Μαθηματικά και Οικονομικά,

5η Κατεύθυνση: Οικονομικά και Αγγλικά,

6η Κατεύθυνση: Θέματα Τέχνης και Θέατρο.

Νοείται ότι, για τη μεταβατική σχολική χρονιά 2022-2023 στη Β΄ τάξη Λυκείου εξεταζόμενα μαθήματα της 2ης Κατεύθυνσης είναι τα  Νέα Ελληνικά, τα Αγγλικά και η Ιστορία.

 • Στην Γ΄ τάξη Λυκείου, εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα Νέα Ελληνικά, τα τέσσερα (4) μαθήματα Κατεύθυνσης, τα τρία (3) ή τα δύο (2) υποχρεωτικά και το ένα (1) ή τα δύο (2) επιλεγόμενα, ανάλογα με την Κατεύθυνση επιλογής».

Ο Κανονισμός 15 των βασικών κανονισμών, τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου 11 αυτού με την ακόλουθη νέα παράγραφο: Η περίοδος, η διαδικασία και το πρόγραμμα διεξαγωγής των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων τετραμήνου για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου καθορίζονται από την αρμόδια αρχή και με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (13) αυτού με την ακόλουθη υποπαράγραφο: «(α) όταν υστερεί σε τρία (3) εξεταζόμενα μαθήματα, ή».

Αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα

Ο Κανονισμός 15Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(β) Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης:

 • συμμετοχή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο,
 • κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή,
 • μία (1) γραπτή προειδοποιημένη άσκηση (διαγώνισμα) διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου στην τάξη ανά τετράμηνο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα,
 • ένα γραπτό κείμενο επικοινωνιακού λόγου (έκθεση ιδεών), διάρκειας μίας (1) διδακτικής περιόδου, ανά τετράμηνο για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα εξεταζόμενα μαθήματα των ξένων γλωσσών,
 • μία ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης ανά τετράμηνο που ανατίθεται και ετοιμάζεται κατόπιν συνεννόησης των διδασκόντων καθηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων,
 • δραστηριότητες διάκρισης  ή/και εθελοντική εργασία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, πέραν της διδασκαλίας στην τάξη.

Νοείται ότι, για τις δημιουργικές εργασίες μελέτης που ανατίθενται σε κάθε μαθητή, καθώς και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα, γίνεται συντονισμός των εκπαιδευτικών λειτουργών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, προκειμένου να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών, σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου».

Ο Κανονισμός 15Α των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

Με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου (2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο: «(β) Η αξιολόγηση για την ενεργό συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, που καθορίζεται στην υποπαράγραφο (α) γίνεται μέσω διαδικασίας συνεχούς ελέγχου που δύναται να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης:

 • συμμετοχή στην τάξη ή/και στο εργαστήριο,
 • κατ’ οίκον εργασία που ανατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή,
 • μία (1) μικρής διάρκειας γραπτή προειδοποιημένη άσκηση στην τάξη ανά τετράμηνο για κάθε εξεταζόμενο μάθημα,
 • μία ατομική ή ομαδική δημιουργική εργασία μελέτης που προετοιμάζεται κατόπιν ανάθεσης και με την καθοδήγηση του διδάσκοντα καθηγητή,
 • δραστηριότητες διάκρισης ή/και εθελοντική εργασία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα, πέραν της διδασκαλίας στην τάξη.

Νοείται ότι, για τις δημιουργικές εργασίες μελέτης που ανατίθενται σε κάθε μαθητή καθώς και τις γραπτές ασκήσεις στην τάξη για κάθε ένα από τα μαθήματα, γίνεται συντονισμός των εκπαιδευτικών λειτουργών σε συνεργασία με τη διεύθυνση στο επίπεδο της κάθε παιδαγωγικής ομάδας, προκειμένου να μην υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση των μαθητών, σύμφωνα και με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργείου».

ΚΥΠΕ (07/07/2022): Αποσύρει την πρόταση του σχετικά με τους τροποποιητικούς κανονισμούς για την αξιολόγηση τετραμήνων, το ΥΠΑΝ

Αποσύρει την πρόταση του σχετικά με τους τροποποιητικούς κανονισμούς για την αξιολόγηση τετραμήνων, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, υπό το φως της εμπειρίας που προέκυψε από τη μέχρι τώρα σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης μαθητών στη Μέση Εκπαίδευση και ενόψει της προβλεπόμενης επέκτασης του την επόμενη σχολική χρονιά και στον γυμνασιακό κύκλο, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), είχε διαβουλεύσεις με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού της Βουλής.

Ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων, το ΥΠΑΝ συνεκτίμησε και κωδικοποίησε αριθμό εισηγήσεων που έγιναν από Βουλευτές διαφόρων πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες απλοποιούν και με αυτό τον τρόπο βελτιώνουν τη διαδικασία, χωρίς να επηρεάζουν τη γενική φιλοσοφία και τις επιδιώξεις της διαδικασίας αξιολόγησης και κατέθεσε πρόταση τροποποίησης των σχετικών Κανονισμών.

Κατά τη συζήτηση της τροποποιητικής πρότασης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού κατατέθηκε από Βουλευτές αριθμός τροπολογιών οι οποίες αντιστρατεύονται πλήρως και αναιρούν τη βασική φιλοσοφία και το σκοπό της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας.

Μια άλλη τροπολογία επιδιώκει να ρυθμίσει θέματα σχετικά με την παραχώρηση εύλογων προσαρμογών σε ομάδες μαθητών της Ειδικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι οπωσδήποτε ιδιαίτερα σημαντικά, αφορούν τέσσερις νομοθεσίες και εξετάζονται παράλληλα από το Υπουργείο με πρόθεση κατάθεσης ολοκληρωμένης πρότασης η οποία θα προσεγγίζει με συνέπεια το συγκεκριμένο θέμα.

Άλλη τροπολογία που συζητήθηκε και αφορά μερική προσαρμογή των προτεινόμενων κανονισμών χωρίς να αναιρεί τη βασική φιλοσοφία της νομοθεσίας, θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή.

Ενόψει ωστόσο της αβεβαιότητας που δημιουργείται από τη διεύρυνση του πλαισίου συζήτησης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, κρίνεται αναγκαίο να αποφευχθεί αυτή τη στιγμή η ψήφιση τροπολογιών στους Κανονισμούς οι οποίες ενδέχεται να περιπλέξουν και να δυσχεράνουν την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Παρά τη δηλωμένη θέση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει, όπως ήταν η γενικότερη επιθυμία, σε ελάφρυνση των διαδικασιών αξιολόγησης -και συγκεκριμένα σε μείωση του αριθμού των εξεταζόμενων μαθημάτων-δεδομένης της προσέγγισης αριθμού βουλευτών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προέχει αυτή τη στιγμή να διασφαλιστεί η σαφήνεια, η καθαρότητα και η λειτουργικότητα του κανονιστικού πλαισίου.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι σύντομα η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της και αυτές θα επανεκκινήσουν μετά την έναρξη του σχολικού έτους, κρίθηκε απαραίτητο όπως αποφευχθεί οποιαδήποτε τροποποίηση των Κανονισμών και το Υπουργείο ενημέρωσε την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι αποσύρει την πρόταση που έχει καταθέσει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι συγκεκριμένοι Κανονισμοί δεν θα επανακατατεθούν, αλλά μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο και εφόσον διαμορφωθεί σαφής πολιτική βούληση να επαναληφθεί η σχετική συζήτηση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

23 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

14 Ιουλίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα