Οι περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμοί του 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών (εφεξής ΣΕΚ), αποφάσισε την αντικατάσταση των υφιστάμενων «περί Κτηματομεσιτών (Τέλη) Κανονισμών του 2008», με στόχο αφενός τη μείωση του τέλους έκδοσης της ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό των κατηγοριών για τα τέλη και τον καθορισμό νέων τελών που καταβάλλονται προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών από φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζουν το ύψος των τελών που καταβάλλονται προς το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν την εγγραφή στο Μητρώο Κτηματομεσιτών και στο Μητρώο Βοηθών Κτηματομεσιτών, τα δικαιώματα εξετάσεων, την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής, την έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος καθώς και αντιγράφου αυτής, και την έκδοση επαγγελματικής ταυτότητας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Κτηματομεσίτες
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα