Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των αναφερόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών Κανονισμών, ώστε να ρυθμίζεται η προθεσμία υποβολής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτησης για επίδομα γονικής άδειας.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες από την ημέρα για την οποία απαιτείται η περίοδος χορήγησης της παροχής αυτής. Επιπρόσθετα, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για παράταση της προθεσμίας υποβολής της εν λόγω αίτησης κατά 3 μήνες από την αφετηρία της γονικής άδειας, νοουμένου ότι ο αιτητής αποδείξει ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης οφειλόταν σε εύλογη αιτία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

December 2, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα