Οι περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Παροχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των αναφερόμενων κανονισμών είναι η τροποποίηση των βασικών Κανονισμών, ώστε να ρυθμίζεται η προθεσμία υποβολής στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αίτησης για επίδομα γονικής άδειας.

Συγκεκριμένα, η προθεσμία δεν θα υπερβαίνει τις επτά (7) ημέρες από την ημέρα για την οποία απαιτείται η περίοδος χορήγησης της παροχής αυτής. Επιπρόσθετα, έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για παράταση της προθεσμίας υποβολής της εν λόγω αίτησης κατά 3 μήνες από την αφετηρία της γονικής άδειας, νοουμένου ότι ο αιτητής αποδείξει ότι η καθυστέρηση στην υποβολή της αίτησης οφειλόταν σε εύλογη αιτία.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα