Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η τροποποίηση των περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση) Κανονισμών, ώστε να υιοθετηθεί η υποχρέωση της Δημοκρατίας να ενημερώνει τις αρμόδιες φορολογικές αρχές κρατών μελών που εμπλέκονται σε επίλυση φορολογικής διαφοράς σχετικά με τον διορισμό συμβουλευτικής επιτροπής και ανεξάρτητων προσωπικοτήτων από τον Υπουργό Οικονομικών και να διασαφηνιστεί ότι οι πρόνοιες των βασικών κανονισμών, οι οποίες προβλέπουν για την υποβολή ενστάσεων, παροχή πληροφοριών και για άλλα συναφή ζητήματα σε σχέση με φυσικά πρόσωπα και μικρότερες επιχειρήσεις, δεν αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις που αποτελούν τμήμα συγκροτήματος μεγάλου μεγέθους, προς επίτευξη πλήρους εναρμόνισης με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/1852 του 5 Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2017 για τους μηχανισμούς επίλυσης φορολογικών διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

27 Ιανουαρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

14 Απριλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα