Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Βοθρολυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων, Περίσσειας Υγρής Λάσπης και Στραγγισμάτων στην Περιοχή Βατί) Κανονισμοί του 2022 και Οι περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Κυβερνητικό Υδατικό Έργο του Σταθμού Επεξεργασίας Οικιακών Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων στη Βαθειά Γωνιά) Κανονισμοί του 2022

Οι προτεινόμενοι Κανονισμοί ρυθμίζουν τα θέματα διαχείρισης και καθορίζουν τα τέλη απόρριψης της κάθε κατηγορίας λυμάτων που θα τυγχάνει επεξεργασίας από τους υπό αναφορά Σταθμούς. Βασικός στόχος των προτεινόμενων Κανονισμών είναι η διασφάλιση της βιωσιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας των Σταθμών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Απόβλητα, Περιβάλλον-Οικολογία, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

7 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα