Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023

Για σκοπούς προστασίας της μητρότητας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, σύμφωνα και με υπόδειξη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας προωθεί εισήγηση για τροποποίηση των υπό αναφορά κανονισμών ώστε η περίοδος άδειας ασθενείας συμβασιούχων και αντικαταστατριών εκπαιδευτικών που οφείλεται αποκλειστικά σε εγκυμοσύνη, να αναγνωρίζεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος κατόπιν σχετικής έγκρισης από αρμόδιο Ιατροσυμβούλιο. Η τροποποίηση των κανονισμών αφορά στον όρο «υπηρεσία» ώστε να λαμβάνεται υπόψη στην αναγνώριση υπηρεσίας και η πιο πάνω περίοδος απουσίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Έμφυλες διακρίσεις, Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

19 Ιανουαρίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα