Οι περί Διαμνημονεύσεων του Στρατού της Δημοκρατίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Μέσω των κανονισμών:

(α) Τροποποιείται η ερμηνεία του όρου «ευδόκιμη διοίκηση» προκειμένου να συνάδει με το νέο σύστημα βαθμολόγησης των προσόντων των Αξιωματικών που καθιερώθηκε με την Κ.Δ.Π. 351/2016.

(β) Η Διαμνημόνευση της Ηγεσίας Σχηματισμού – Διοίκησης Ναυτικού – Διοίκησης Αεροπορίας παύει να είναι δύο τάξεων, καθότι οι Μεραρχίες στους Διοικητές των οποίων απονεμόταν η Α΄ Τάξη έχουν καταργηθεί.

(γ) Τροποποιείται η Διαμνημόνευση Πολυετούς Υπηρεσίας καθότι με την Κ.Δ.Π. 351/2016 τροποποιήθηκαν οι κατηγορίες των Αξιωματικών που δεν απαιτείται να συμπληρώσουν χρόνο διοίκησης.

Επιπλέον με τους υπό προώθηση κανονισμούς:

(α) Καθιερώνεται Διαμνημόνευση Υπαρχηγίας του Στρατού της Δημοκρατίας. Η εν λόγω Διαμνημόνευση θα απονέμεται στον Υπαρχηγό με την ανάληψη των καθηκόντων του και τα χαρακτηριστικά της θα είναι τα ίδια με τη Διαμνημόνευση που απονέμεται στον Αρχηγό, με τον οποίο φέρουν τον ίδιο βαθμό, ήτοι του Αντιστράτηγου.

(β) Καθιερώνεται η Διαμνημόνευση της Υπηρεσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία θα απονέμεται στους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς μη πολίτες της Δημοκρατίας που υπηρετούν στην Ε.Λ.Δ.Υ.Κ. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών. Η υπό αναφορά Διαμνημόνευση, ήδη απονέμεται και σήμερα στα εν λόγω πρόσωπα με τη συμπλήρωση υπηρεσίας τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) μηνών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

18 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

3 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα