Οι περί Διαμνημονεύσεων της Εθνικής Φρουράς (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Με τους υπό προώθηση τροποποιητικούς Κανονισμούς μειώνεται από δεκαοχτώ (18) σε δώδεκα (12) μήνες το χρονικό διάστημα, η συμπλήρωση του οποίου απαιτείται για την απονομή της Διαμνημόνευσης Υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά. Η εν λόγω Διαμνημόνευση απονέμεται σε στρατιωτικούς ξένων χωρών που υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά.

Η υπό αναφορά μείωση του χρονικού διαστήματος από 18 σε 12 μήνες γίνεται καθότι διαπιστώθηκε ότι αποκλείονται από την απονομή της προαναφερθείσας Διαμνημόνευσης στελέχη που, είτε λόγω αφυπηρέτησης, είτε λόγω άλλων υπηρεσιακών αναγκών, λήγει η υπηρεσία τους στην Εθνική Φρουρά πριν από τη συμπλήρωση του ελάχιστου καθορισθέντος χρονικού ορίου των 18 μηνών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Αξιοματικοί-Υπαξιοματικοί
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

18 Φεβρουαρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

3 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα