Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων από τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) Κανονισμοί του 2021

Σκοπός των υπό αναφορά κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του περί Αποβλήτων Νόμου, είναι ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών διοίκησης, σε σχέση με τη διαχείριση των δημοτικών τους αποβλήτων, καθώς και η ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων σε σχέση με το σύστημα «Πληρώνω όσο Πετώ».

Ειδικότερα, στους υπό αναφορά κανονισμούς προβλέπονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθες υποχρεώσεις των αρχών τοπικής διοίκησης:

1. Εκπόνηση εξαετούς τοπικού σχεδίου δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων που τέθηκαν για αύξηση αφενός της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και αφετέρου της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, καθώς και για μείωση των ποσοτήτων μικτών αποβλήτων που καταλήγουν σε υγειονομική ταφή.

2. Εφαρμογή του συστήματος υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τις κατηγορίες δημοτικών αποβλήτων που καθορίζονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών, σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις που καθορίζονται στο σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

3. Εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω».

4. Ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις πρόνοιες του οικείου τοπικού σχεδίου δράσης, του συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής και του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω», καθώς και με τα θέματα που προβλέπονται στη σχετική πρόνοια των υπό εξέταση κανονισμών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Απόβλητα, Περιβάλλον-Οικολογία, Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ημερολόγιο

7 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα