Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των κανονισμών είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου τέλους χρήσης το οποίο επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με βάση την κατανάλωση νερού, από €0,55, που ισχύει σήμερα, σε €0,70 για κάθε κυβικό μέτρο νερού το οποίο καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού, λαμβανομένου υπόψη ότι τα τέλη χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού, δεν επαρκούν για την ανάκτηση του σχετικού κόστους και για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά μόνο το έτος 2023.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αποχετεύσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

9 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

23 Μαρτίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

30 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα