Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 2022

Ο πιο πάνω Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, προβλέπει τη δημιουργία πέντε θέσεων Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) έναντι κατάργησης πέντε θέσεων Επαγγελματιών Υγείας (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i))). Επιπρόσθετα η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Επαγγελματία Υγείας αναθεωρείται από την Κλίμακα 5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)), σε κλίμακα Α8, Α10 και Α11.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΑΥ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

5 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

26 Μαΐου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα