Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Νόμος του 2022

Ο πιο πάνω Τροποποιητικός Προϋπολογισμός, προβλέπει τη δημιουργία πέντε θέσεων Λειτουργού (Κλ. Α8, Α10 και Α11) έναντι κατάργησης πέντε θέσεων Επαγγελματιών Υγείας (Κλ. Α5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i))). Επιπρόσθετα η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης Επαγγελματία Υγείας αναθεωρείται από την Κλίμακα 5 (2η βαθμίδα)-Α7-Α8(i)), σε κλίμακα Α8, Α10 και Α11.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΑΥ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

May 5, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

May 26, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email