Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Η υποβολή Τροποποιητικού Προϋπολογισμού είναι απαραίτητη για τους πιο κάτω λόγους:

(α) Διόρθωση της ονομασίας των θέσεων δύο Διευθυντικών Θέσεων του ΔΣΜΚ, ώστε να συνάδουν ακριβώς με την ονομασία που δίδεται σε αυτές στο άρθρο 59 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν130(I)/2021) και των σχετικών Σχεδίων Υπηρεσίας που βρίσκονται για έλεγχο στην Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(β) Διόρθωση των επεξηγήσεων για κάποιες θέσεις του προσωπικού προς υλοποίηση των προνοιών του άρθρου 60 (3) (ε) του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν130(1)/2021), για διασφάλιση και κατοχύρωση των κεκτημένων δικαιωμάτων που απολαμβάνει έκαστος υπάλληλος της ΑΗΚ που θα μεταφερθεί στον ΔΣΜΚ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Ενέργεια, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

24 Νοεμβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα