Ο περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί των Διαδικασιών Προσφυγής στον Τομέα της Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων Νόμου, ώστε να προστεθούν στις διατάξεις της βασικής νομοθεσίας οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με το δικαίωμα προσφυγής των οικονομικών φορέων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών για να εξισορροπηθεί το δημόσιο συμφέρον για προώθηση, εκτέλεση και ολοκλήρωση δημόσιων κοινωφελών έργων έναντι του δικαιώματος των οικονομικών φορέων για απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, μετά από τον αποκλεισμό τους από διαγωνισμό ή μετά από κατακύρωση του διαγωνισμού σε άλλο οικονομικό φορέα. 

Ειδικότερα, παρουσιάζεται το φαινόμενο μεγάλα έργα που προωθήθηκαν και επικροτήθηκαν από το κοινωνικό σύνολο ως βελτιωτικές εξελίξεις στην ποιότητα ζωής μας, να μην υλοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρόλο που υπήρχαν άμεσα διαθέσιμοι πόροι για την ανάθεση και αποπεράτωσή τους. 

Συναφώς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται η εισαγωγή των απαραίτητων ασφαλιστικών δικλίδων για προστασία του δικαιώματος προσφυγής των οικονομικών φορέων στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών από αυθαίρετες και κακόβουλες προσφυγές που σκοπό έχουν να πλήξουν τον διαγωνισμό, καθυστερώντας την όλη διαδικασία με την έκδοση προσωρινών διαταγμάτων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δημόσιες Συμβάσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Φωτεινή Τσιρίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος

Ημερολόγιο

24 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα