Ο περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ούτως ώστε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών να συνεχίσει να ασκεί όλες τις εξουσίες, αρμοδιότητες και καθήκοντα του Εφόρου Φορολογίας για όση χρονικη περίοδο απαιτείται, μέχρι την πλήρωση της θέσης του Εφόρου Φορολογίας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ενώπιον της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η ισχύς του περί Τμήματος Φορολογίας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021, Ν116(I)/2021, με τον οποίο, μετά την ακύρωση του διορισμού του Εφόρου Φορολογίας, όλες οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα που ανατίθενται δυνάμει οποιασδήποτε νομοθεσίας στον Έφορο Φορολογίας, ασκούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, λήγει στις 06 Ιουλίου 2022. Για τη διασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος Φορολογίας, κρίνεται ορθό, να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες, έτσι ώστε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, να ασκεί τις εξουσίες του Εφόρου Φορολογίας μέχρι την πλήρωση της υπό αναφοράς θέσης από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

7 Ιουλίου, 2022

H νομοθεσία αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα