Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμου, ώστε να παρασχεθούν ανακριτικές εξουσίες στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (στο εξής «η Αρχή»). 

Ειδικότερα, με την πρόταση νόμου προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 

(α) Η παροχή εξουσίας στην Αρχή να διερευνά, μετά από την υποβολή καταγγελίας ή αυτεπάγγελτα ή μετά από ανάθεση από τον Γενικό Εισαγγελέα καταγγελιών ή/και πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με πράξεις διαφθοράς και προς τούτο να διεξάγει ανάκριση διά των μελών της ή των προσώπων, στα οποία η Αρχή αναθέτει τη διεξαγωγή ανάκρισης. 

(β) Η παροχή στην Αρχή αποκλειστικής εξουσίας διερεύνησης και διεξαγωγής ανάκρισης σε σχέση με πράξεις διαφθοράς που τελούνται στη Δημοκρατία. 

(γ)  Η δυνατότητα ανάθεσης από την Αρχή της διεξαγωγής ανακρίσεων σε ένα ή περισσότερα μέλη της ή σε άλλα πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. 

(δ)  Πρόνοιες αναφορικά με τη διαδικασία της διεξαγωγής ανακρίσεων, καθώς και τις εξουσίες των προσώπων που ορίζονται από την Αρχή ως ανακριτές. 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, λόγω του ότι η παροχή στην Αρχή ορισμένων αρμοδιοτήτων που έχουν οι ερευνητικές επιτροπές, όπως προβλέπεται στον εν λόγω Νόμο, εκτιμάται ως ελλιπέστατο μέτρο, αφού έχει πολλάκις αποδειχθεί στην πράξη ότι τέτοιες αρμοδιότητες δεν φέρουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Συναφώς, με αποδεδειγμένη την έκδηλη αδυναμία όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του κράτους υπεύθυνων για καταστολή αδικημάτων διαφθοράς, η παροχή ανακριτικών εξουσιών στη νεοσύστατη Αρχή αποτελεί τη μοναδική οδό διασφάλισης της αποτελεσματικής δράσης της Αρχής στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Διαφθορά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα