Ο περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Συγκρισιμότητας των Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού Πληρωμών και της Πρόσβασης σε Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμου, ώστε να επέλθουν τα ακόλουθα:

(α) Να διευρυνθεί ο ορισμός του όρου «καταναλωτής», ώστε να περιλαμβάνει και πολύ μικρές επιχειρήσεις, μετόχους πολύ μικρών επιχειρήσεων, καθώς και αυτοτελώς εργαζομένους στο πλαίσιο άσκησης των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

(β) Να δύναται οι καταναλωτές να διατηρούν λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σε περισσότερα από ένα πιστωτικά ιδρύματα χωρίς αυτά να έχουν τη δυνατότητα απόρριψης της σχετικής αίτησης καταναλωτή για άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες για την προστασία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, των μετόχων τους και των αυτοτελώς εργαζόμενων, ώστε να έχουν τα ίδια δικαιώματα που έχουν μέχρι σήμερα οι καταναλωτές δυνάμει των διατάξεων του πιο πάνω Νόμου, καθώς και για την άρση των περιορισμών που ισχύουν σήμερα για τους καταναλωτές όσον αφορά το  άνοιγμα λογαριασμών πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Πιστωτικά ιδρύματα, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ανδρέας Πασιουρτίδης, Γιαννάκης Γαβριήλ, Κώστας Κώστα

Ημερολόγιο

7 Απριλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα