Ο περί της Σήμανσης της Εξοικονόμησης Καυσίμου και άλλων Παραμέτρων των Ελαστικών Επισώτρων Νόμος του 2022

Σκοπός του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η εισαγωγή διατάξεων για την αποτελεσματική εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2020/740 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 2019 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων όσο αφορά την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες παραμέτρους, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1369 και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009».

Το νομοσχέδιο ορίζει ως αρμόδια αρχή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και παρέχει τις αναγκαίες εξουσίες και αρμοδιότητες προς εκπλήρωση του εποπτικού της ρόλου για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740.

Μεταξύ άλλων, παρέχεται στην αρμόδια αρχή η εξουσία επιθεώρησης, έρευνας, συλλογής πληροφοριών, κατακράτησης προϊόντος και υποβολή του σε έλεγχο ή δοκιμή, υποχρέωση γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων, εξουσία αξιολόγησης διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι προμηθευτές ή έμποροι για περιπτώσεις προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο και εξουσία απαγόρευσης, ανάκλησης, ή απόσυρσης προϊόντος από την αγορά σε περίπτωση που τα διορθωτικά μέτρα κριθούν ως μη ικανοποιητικά.

Ταυτόχρονα, στη βάση των προνοιών του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/740 για πρόβλεψη αποτελεσματικών αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων που επιβάλλονται για παράβαση του Κανονισμού και των κατ΄ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, παρέχεται στην αρμόδια αρχή εξουσία επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προβλέπονται ποινικά αδικήματα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ελαστικά, Εναρμόνιση ΕΕ, Ενέργεια, Καύσιμα, Περιβάλλον-Οικολογία, Προστασία καταναλωτή
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

May 12, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

October 27, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

November 15, 2022

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

November 24, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα