Ο περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε οι αναθέτουσες αρχές, όταν πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν τη χρήση λατομικών υλικών ή μεταλλευμάτων  για ανέγερση ή ανακαίνιση δημόσιων  κτιρίων, να απαιτούν από τον οικονομικό φορέα να υποβάλλει, μαζί με την προσφορά του, γραπτή δέσμευση ότι τα εν λόγω υλικά δεν θα προέρχονται από γη στην οποία εκτείνεται η οροσειρά του Πενταδακτύλου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, να αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία  σύναψης της σύμβασης ή αν, παρά τη δέσμευσή του, κατά την υλοποίηση της σύμβασης ως ανάδοχος  παραβεί την υποχρέωση που προκύπτει από τα πιο πάνω, να τερματίζεται η εν λόγω σύμβαση.

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόταση νόμου προωθείται παράλληλα με άλλη συναφή πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ρύθμισης Μεταλλείων και Λατομείων Νόμο, σκοπός της οποίας είναι η απαγόρευση της εκμετάλλευσης, μετάλλευσης ή λατόμευσης γης στην οποία εκτείνεται η οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Μεταλλεία και Λατομεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Μαρίνος Σιζόπουλος

Ημερολόγιο

3 Δεκεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα