Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε ως αναθέτουσα αρχή για σκοπούς εφαρμογής του ενωσιακού Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 και ανάθεσης των συμβάσεων παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας εσωτερικών οδικών επιβατικών μεταφορών, να οριστεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αντί το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Οδικοί μεταφορείς
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

2 Μαρτίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα