Ο περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, ώστε:

(α) η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να είναι πενταετής έως επταετής και να δύναται να ανανεωθεί για μία φορά και το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του να καθορίζει κατάλληλο σύστημα περιτροπής του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ώστε να μην συμπίπτει ο διορισμός τους,

(β) να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, μετά την αποχώρησή τους από την εν λόγω θέση, να απασχολούνται με διαδικασίες που αφορούν εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται στην εν λόγω Επιτροπή και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, για περίοδο τριών (3) ετών, αντί δύο (2) ετών,

(γ) ο κώδικας δεοντολογίας ο οποίος αφορά τους κανόνες σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να δημοσιεύεται ύστερα από έγκριση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, αντί του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,

(δ) να απαγορευθεί στον πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να είναι μέλη οποιασδήποτε συντεχνίας ή σωματείου ή οργάνωσης,

(ε) να προστεθεί στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού η αρμοδιότητα για διεξαγωγή διαβούλευσης με το κοινό για θέματα πολιτικής του ανταγωνισμού στη Δημοκρατία,

(ζ) να αυξηθούν τα ύψη των διοικητικών προστίμων που δύναται να επιβληθούν σε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων σε περίπτωση παράβασης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων, από δέκα τοις εκατό (10%) σε δώδεκα τοις εκατό (12%) και από ένα τοις εκατό (1%) σε τρία τοις εκατό (3%) επί του κύκλου εργασιών τους κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της απόφασης της Επιτροπής,

(η) να αυξηθούν τα ύψη των διοικητικών προστίμων και των χρηματικών ποινών που δύναται να προβλέπουν οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του βασικού νόμου, από ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) σε τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000),

(θ) να δύναται η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού να καθορίσει στην απόφασή της για επιβολή διοικητικού προστίμου ότι, σε περίπτωση που αυτό καταβληθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασής της ή εντός άλλης ταχθείσας από την Επιτροπή προθεσμίας, το εν λόγω διοικητικό πρόστιμο θα μειωθεί κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

(ι) η ετήσια έκθεση της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού να υποβάλλεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και να περιλαμβάνει, πέραν από τις προβλεπόμενες πληροφορίες, και πληροφορίες αναφορικά με θέματα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιοτήτων για την προστασία του ανταγωνισμού για το έτος που αφορά η εν λόγω έκθεση και για το επόμενο έτος.

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες μεταξύ άλλων για σκοπούς ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, καθώς και της αποτρεπτικότητας των ποινών που δύναται η ίδια να επιβάλει.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια, Εμπόριο, Προστασία καταναλωτή

Ημερολόγιο

23 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27 Οκτωβρίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα