Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε να παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό Οικονομικών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), να εκδίδει γνωστοποίηση, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με την οποία να ορίζει και να εξουσιοδοτεί την ΚΤΚ να ενεργεί ως η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή οποιουδήποτε Κανονισμού ή Απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφούς προς τα υφιστάμενα καθήκοντα και αρμοδιότητές της. 

Βάσει του κανονισμού της Βουλής, έχεις το δικαίωμα να στείλεις παρατηρήσεις και σχόλια για όλα τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Κεντρική τράπεζα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Μαΐου, 2024

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα