Ο περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, ώστε για τον διορισμό στη θέση του Διοικητή και Υποδιοικητή της Τράπεζας να ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που ισχύουν για σκοπούς διορισμού των συμβούλων της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του βασικού νόμου , καθώς και η απαγόρευση διορισμού προσώπων των οποίων τα καθήκοντα , αρμοδιότητες και ιδιότητα κατά την αμέσως προηγούμενη θέση την οποία κατείχαν συγκρούονται με τις διατάξεις αυτές. Ο διορισμός στις εν λόγω θέσεις να είναι μόνο για μία πενταετή θητεία χωρίς δικαίωμα ανανέωσης της θητείας αυτής και σε περίπτωση κένωσης οποιασδήποτε εκ των εν λόγω θέσεων αυτές να πληρούνται μόνο για το εναπομείναν υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου της κάθε θέσης αντίστοιχα. Ο προϋπολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αντί να κοινοποιείται απλώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, να κατατίθεται με βάση την επίσημη διαδικασία στη Βουλή και να παραπέμπεται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού για ενημέρωση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Κεντρική τράπεζα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σταύρος Παπαδούρης

Ημερολόγιο

16 Σεπτεμβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

17 Νοεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα