Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου και ειδικότερα των προσωρινών ρυθμίσεων αυτού, οι οποίες εισήχθησαν το 2021 και παρέχουν στις επιχειρήσεις εκμίσθωσης οχημάτων τη δυνατότητα όπως, μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, εκμισθώνουν οχήματα ηλικίας μέχρι δεκατεσσάρων ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα, ώστε να επιτρέπεται η εκμίσθωση οχημάτων ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών από την πρώτη εγγραφή τους σε οποιαδήποτε χώρα και παράλληλα να μην απαιτείται η περίληψη των εν λόγω οχημάτων στην υποβαλλόμενη από τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις κατάσταση στον Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων για σκοπούς επικύρωσής της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκμίσθωσή των οχημάτων αυτών.

Ειδικότερα, στόχος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι να διευκολύνει τις επιχειρήσεις ενοικιάσεως οχημάτων, λαμβανομένων υπόψη των συνεχιζόμενων αρνητικών επιπτώσεων στον κύκλο εργασιών τους από την πανδημία Covid-19 και της συνακόλουθης δυσκολίας που αντιμετωπίζουν σε ό,τι αφορά την αντικατάσταση των οχημάτων τους, δίνοντας στις εταιρείες αυτές τη δυνατότητα μέχρι την παρέλευση της προβλεπόμενης στις προαναφερθείσες προσωρινές ρυθμίσεις προθεσμίας, ήτοι την 31η Μαρτίου 2023, να αξιοποιήσουν, δεδομένης της αυξημένης ζήτησης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, τα διαθέσιμα οχήματά τους ηλικίας μέχρι δεκαπέντε ετών, ανεξαρτήτως εάν έχουν περιληφθεί στην προαναφερθείσα επικυρωμένη κατάσταση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Εταιρείες, Μηχανοκίνητα οχήματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους, Μαρίνος Μουσιούττας, Χρύσανθος Σαββίδης

Ημερολόγιο

14 Ιουλίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα