Ο περί της Δημοσιοποίησης της Διοικητικής Δραστηριότητας, της Διασφάλισης της Διαφάνειας και της Εμπέδωσης της Λογοδοσίας των Φορέων του Δημόσιου Τομέα του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Διοικητικών Οργάνων Άσκησης της Δημόσιας Διοίκησης και τη Λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης «Διαφάνεια» Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, η εμπέδωση της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στο διαδίκτυο. Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης από την πλευρά των φορέων άσκησης δημόσιας εξουσίας και κατ’ επέκταση την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, ο πολίτης ενισχύεται στην απόλαυση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς υποστηρίζεται η συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου με την παροχή των εργαλείων για την βελτίωση της πολιτικής του ενημερότητας και την ουσιαστική συμμετοχή του στην κοινωνία της πληροφορίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Διαφάνεια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Δημήτρης Δημητρίου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα