Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε η δυνατότητα διενέργειας διαδικτυακών αξιολογήσεων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η οποία με βάση την ισχύουσα νομοθεσία παύει να ισχύει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, να παραταθεί μέχρι την 31η Αυγούστου 2022. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, λόγω των συνεχιζόμενων ιδιαζουσών συνθηκών που έχουν προκύψει εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διενέργεια της Τμηματικής και Προγραμματικής Αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με επιτόπιες επισκέψεις από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης. Επιπρόσθετα, με την πρόταση νόμου προτείνεται όπως οι πρόνοιες της ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου 2021.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

7 Οκτωβρίου, 2021

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα