Ο περί της Χωροθέτησης των Σταθμών Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της χωροθέτησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, με απώτερο στόχο  τη διασφάλιση της ορθής ένταξής τους στο δομημένο, φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικότερα , με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου καθορίζονται τα κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και την αρχή της συνετούς αποφυγής, ώστε να μειωθούν οι πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες πολιτών. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εγκατάστασης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και για την προστασία του κοινού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Αλεξάνδρα Ατταλίδου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα