Ο περί της Αρχής Λιμένων Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του παρόντος Νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή των άρθρων 16, 17 και 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2017/532 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου
2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για την χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ναυτιλιακά
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα