Ο περί της Περαιτέρω Χρήσης Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα (Καταργητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου, που τιτλοφορείται ως «ο περί των Ανοικτών Δεδομένων, της Περαιτέρω Χρήσης Εγγράφων και Πληροφοριών του Δημόσιου Τομέα και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2021», είναι η εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2019/1024/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2019 σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα» (L172, 26.6.2019, σ. 56).

 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημόσια Υπηρεσία, Εναρμόνιση ΕΕ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα