Ο περί Τέκνων (Συγγένεια και Νομική Υπόσταση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου έτσι ώστε:

(α) η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του χρόνου παραγραφής του δικαιώματος του συζύγου της μητέρας του τέκνου για προσβολή της πατρότητας να καθοριστεί ως το χρονικό σημείο κατά το οποίο πληροφορήθηκε για τα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότι η σύλληψη του τέκνου δεν έγινε από αυτόν και

(β) ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος αυτού να επεκταθεί από ένα χρόνο σε τρία χρόνια ώστε να συνάδει με το χρόνο παραγραφής δικαιωμάτων ή αξιώσεων παρόμοιας φύσης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Άριστος Δαμιανού, Γεώργιος Γεωργίου, Γιώργος Λουκαϊδης

Ημερολόγιο

17 Μαΐου, 2007

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα